Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
ОПЦБ одна строка_2.jpg

news3.jpg

01.jpg

На засіданні кафедри охорони праці та цивільної безпеки 09.09.20 року відбулась атестація аспірантів: Гільперта Віталія, Боровицького Олександра, Шинкаренко Сергія, Клімова Даніїла, які презентували власні наробки за минулий навчальний рік. Здобувачі представили короткі презентації про досягнення, які жваво були обговорені викладачами кафедри з метою удосконалення об'єктів дослідження. Відбулась цікава дискусія, де аспіранти відстоювали власні погляди та все ж таки погоджувались з грунтовними зауваженнями до виконаних робіт. Проведення атестації аспіратнів важливий процес, який з одного боку готоує їх до майбутнього захисту, а з іншого дає розуміння про ті проблеми з якими вони зустрачаються на свойому тернистому шляху.

ДОКЛАДНІШЕ У FACEBOOK


2.jpg
Студентський проєкт SMART БЕЗПЕКА
IMG_4097.jpg

Чеберячко Юрій Іванович

професор, доктор технічних наук.

Асоційований член Європейського співтовариства з охорони праці – професійної спілки спеціалістів з безпеки та гігієни праці.

Контакти: пр. Дмитра Яворницького 19, корп. 4, ауд. 71
w512h5121380376664MetroUIPhoneAlt.jpg 056-3730766          konvert3.jpgcheberiachko.yu.i@nmu.one

Освіта

Національна гірнича академія України, 2006. Спеціальність – «Гірниче обладнання». Кваліфікація – гірничий інженер-електромеханік.

Науковий ступінь

Доктор техн. наук, 05.26.01 – Охорона праці, тема дисертації: «Розвиток теорії конструювання та вдосконалення процесів індивідуального підбору і використання проти-пилових респіраторів», Диплом доктор технічних наук, ДД № 008798

Вчене звання

Доцент кафедри охорони праці та цивільної безпеки 12 ДЦ № 041997

Навчальна робота

Викладає дисципліни: Охорона праці та цивільна безпека, Управління безпекою, автономність та відповідальність у професійній діяльності

Інша діяльність

У 2006 році з відзнакою закінчив Національну гірничий інститут за спеціальністю «Гірниче обладнання» та здобув кваліфікацію «Інженер-електромеханік з дослідницьким рівнем діяльності, викладач вищого навчального закладу». У 2006 р. був зарахований до аспірантури з відривом від виробництва при Національному гірничому університеті за фахом 05.26.01 – «Охорона праці».

В 2009 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.26.01 – «Охорона праці» на тему: «Обґрунтування заходів щодо зменшення пилового навантаження працівників гірничих підприємств при використанні протипилових респіраторів». Рішенням президії ВАК України від 13 жовтня 2010 року Чеберячку Ю.І. присуджено науковий ступінь кандидата технічних наук за спеціальністю 05.26.01 – охорона праці. Після закінчення аспірантури працював на посаді асистента кафедри аерології та охорони праці.

У 2009 році став лауреатом премії Президента України для молодих вчених. Загальне фото лауреатів з головою комісії Патоном Б.Є. з присудження премії Президента України для молодих вчених.

Під час роботи на кафедрі аерології та охорони праці брав участь експериментах на шахті та науково-дослідних роботах за темами «Наукове обґрунтування конструкції та параметрів протипилових респіраторів з нових фільтруючих матеріалів» ((№ держ. реєстрації 0107U000376 2010 р.); «Розробка методів діагностики показників якості протипилових респіраторів відповідно до європейських стандартів» ((№ держ. реєстрації 0111U000749 2011 р.); «Наукові засади просторово-неоднорідної системи «масив-кріплення» з урахуванням контролю умов праці в шахтах за пиловим фактором» (№ держ. реєстрації 0112U000869; 2012 р.), де працював на посадах молодшого наукового співробітника і старшого наукового співробітника.

Під час роботи за вказаними тематиками удосконалив конструкції фільтрувальних елементів до респіраторів. У 2009 р. отримав Премію Президента України для молодих вчених за роботу «Підвищення ефективності протипилових засобів індивідуального захисту органів дихання працівників» (Указ від 03.11.2009 № 891/2009).

Приймав участь у науково-дослідних роботах за держбюджетними тематиками із загальною проблемою підвищення безпеки робіт на вугільних підприємствах. Займався удосконаленням конструкції фільтрувальних елементів до респіраторів. Основні здобутки у наукових дослідженнях були відмічені стипендією Кабінету Міністрів України для молодих учених у 2014 – 2015 роках (Постанова № 1 Президії Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки від 13 лютого 2014 року).

З 2010 по 2016 р. працював на посаді доцента кафедри аерології та охорони праці.

У 2015 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри аерології та охорони праці.

В 2016 по 2018 рік навчався у докторантурі НТУ «Дніпровська політехніка» та працював на держбюджетній науково – дослідній темі. До дисертаційної роботи увійшли результати досліджень, які виконані згідно з тематичними планами науково-дослідних робіт кафедри аерології та охорони праці НТУ «Дніпровська політехніка» за темами, в яких автор брав участь: як виконавець – «Підвищення ефективності протипилового індивідуального захисту працівників гірничих підприємств» (№ держ. реєстрації 0114U000620, 2014 р.); «Ресурсозберігаюча геотехнологічна і гідродинамічна параметризація видобутку малопотужних запасів мінеральної сировини у техногенно навантаженому середовищі» (№ держреєстрації 0117U006753, 2017 р.).

У вересні 2018 року отримав диплом ІІ ступеня за перемогу у Відкритому конкурсі на кращий патент у сфері цивільної безпеки на корисну модель «Фільтрувальний респіратор».

В 2019 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.26.01 – «Охорона праці» на тему: «Розвиток теорії конструювання та вдосконалення процесів індивідуального підбору і використання протипилових респіраторів».

Після закінчення докторантури працював на посаді доцента кафедри охорони праці та цивільної безпеки. Також отримав диплом І ступеня за перемогу у Відкритому конкурсі на кращий патент у сфері цивільної безпеки на винахід «Фільтрувальний респіратор та спосіб його виготовлення» та переміг у конкурсі «Молоді вчені – Дніпропетровщині».

З 2020 року і дотепер професор кафедри охорони праці та цивільної безпеки.

Основні результати науково-дослідної роботи опубліковані більше ніж 100 наукових робіт з них: 5 монографії, 45 статей у наукових фахових виданнях, 14 у міжнародних та вітчизняних виданнях, що включені до міжнародних наукометричних баз, 29 – у збірниках матеріалів міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференцій та 9 патентів .

Підвищення кваліфікації

1. Проходив стажування у Національному науково-дослідному інститут промислової безпеки та охорони праці» з 14 листопада по 31 грудня 2016 р. Згідно довідки, доданої до свідоцтва про стажування (Протокол №40-о від 21.11.2016), були опрацьовані наступні теми загальним обсягом 120 годин:

2. Пройшов навчання та перевірку знань з питань охорони праці, технології робіт та правил пожежної безпеки …” у ТОВ СП «Товариство технічного нагляду ДІЕКС» з 15 по 18 листопада 2017 (Посвідчення. № 112570 (протокол 92-17д від 17.11.2017 р.), де знайомився зокрема особливостями виробничої діяльності та управління охороною праці при виконанні виробничих та управлінських функцій.

3. Пройшов навчання та перевірку знань з питань охорони праці з 15 – 20 грудня 2017 року у Держпраці України, (згідно НПАОП 0.00-4.12-05 “Типове положення про порядок…” Посвідчення. № 532-17-42 (протокол 532-17 від 20.12.2017 р.)

4. Пройшов навчання з питань надання першої домедичної допомоги …” у ТОВ СП «Товариство технічного нагляду ДІЕКС» з 11 по 13 листопада Сертифікат «Надання первинної до медичної допомоги», №007-18 від 13.11.18

5. Пройшов навчання з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності за темою «Порядок впровадження організаційних та технічних заходів з метою поліпшення безпеки праці», що підтверджується посвідченням виданим …… Міністерство освіти та науки України № 22 (протокол 39 від 27.11.2019 р.).

6. Пройшов онлайн-курс «Домедична допомога», «Недискримінаційний підхід у навчанні» «Європейський механізм захисту прав людини», «Угода про асоціацію Україна ЄС», «Академічна доброчесність» на базі ГО «Смарт Освіта» та студією онлайн-освіти EdEra в рамках Програми сприяння громадській активності «Долучайся!» та ін.

7. Пройшов тренінг з «Управління ризиками небезпек в системах управління гігієни та безпеки праці підприємств» Сертифікат№ 1-1026 від 4 лютого 2020 року. Крім того, було прийнято участь семінарі «Європейське співтовариство з охорони праці» на тему «Формування ризик-орієнтованого мислення на сучасних підприємствах»(Отриманий сертифікат). Вході семінарів, було визначено, методи оцінки лідерських якостей у керівництва та розглянуті питання щодо управління охороною праці та цивільного захисту на основі сучасних методів оцінки ризиків

Нагороди

diplom2019.jpgS4.jpgДодаток 6.jpg

Сертифікати

S5.jpgS1.jpgS6.jpgS7.jpgS9.jpgСертификат участия конф Румыния.jpgCertificate (2).jpgCertificate.jpgEU-Agreement Certificate (2).jpgCertificate (4).jpgCertificate (10).jpgCertificate (8).jpgCertificate-_10_.jpgCertificate (1).jpgCertificate-_11_.jpgcertificate-_1__1.jpgcertificate-_1_-_1__1.jpgcertificate_1.jpg001.jpg002.jpg003.jpg004.jpgFire_Safety_Management_Course_-Module_2_3873_001.jpgFire_Safety_Management_Course_-Module_1_3870_001.jpgFire_Inspectors_Course-Module_2_3877_001.jpgFire_Inspectors_Course-Module_1_3878_001.jpgcertificate (2).jpegviber_image_2020-04-14_16-54-47.jpgcertificate (5).jpegcertificate (4).jpegcertificate (3).jpegcertificate (27).jpegS8.jpgCCM_Юрій-Чеберячко_1382000088.jpgConference 30-31.3_Cheberiachko.JPGcertificate (2).jpegcertificate (3).jpegcertificate (4).jpegcertificate (5).jpegcertificate (6).jpegcertificate (6).jpegcertificate (7).jpegcertificate (8).jpegcertificate (1).jpegcertificate (26).jpegcertificate (25).jpegcertificate (26).jpegcertificate (28).jpeg

Патенти

Основні наукові публікації

1. Improving efficiency of dust mask use in mining: monograph / V.І. Golinko, S.І. Cheberyachko, Y.І. Cheberyachko, O.O. Yavorska, V.V. Tykhonenko; Ministry of Education and Science of Ukraine; National mining university. – Dnipro: NMU, 2014. – 100 p.

2. Experimental studies on resistance polypropylene filter according to DSTU EN 143-2002 / Yu.I. Cheberiachko, N.A. Ikonnikova, I.M. Cheberiachko, A.A. Yurchenko // Scientific Bulletin of National Mining University. – 2018. – № 2. – P. 87 – 94 (входить до міжнародної наукометричної бази «Scopus»).

3. Analysis of the factors influencing the level of professional health and the biological age of miners during underground mining of coal seams. / S. Cheberiachko, Yu. Cheberiachko, V. Sotskov, O. Tytov // Mining of Mineral Deposits. – 2018. – 12(3). – P. 87 – 96 (входить до міжнародної наукометричної бази «Web of Science Core Collection»).

4. Cheberiachko Yu.I. Developing a mathematical model of linkage parameters of air flow in filter box / I.M. Cheberiachko, Yu.I. Cheberiachko, M.M. Odnovol, L.S. Koriashkina // Bulletin of National Mining University. – 2019. - №3. (17). – Р. 99 – 105(входить до міжнародної наукометричної бази «Scopus»).

5. Studying aerodynamic resistance of a stope involving CAD packages modeling / O. Mukha, Yu. Cheberiachko, V. Sotskov, A. Kamulin // E3S Web Conf., 123 (2019) 01048 DOI httpsdoi.org10.1051e3sconf201912301048 (входить до міжнародної наукометричної бази «Scopus»).

6. Пат. № 122788 Україна, МПК A62B 23/02. Фільтрувальний респіратор» / В.І Голінько, Ю.І. Чеберячко, В.Ю. Фрундін, С.І. Чеберячко, Д.І. Радчук, Д.В. Славінський ; заявник ДВНЗ «НГУ». – № u 2017 07973 ; заяв. 31.07.2017 ; опубл. 25.01.2018, Бюл. № 2.

7. Пат. № 119071 Україна, МПК A62B 7/10. Респіратор та спосіб його виготовлення / В.І. Голінько, Ю.І. Чеберячко, В.Ю. Фрундін, С.І. Чеберячко, Д.І. Радчук ; заявник ДВНЗ «НГУ». – № u 2017 02592 ; заяв. 20.03.2017; опубл. 25.04.2019, Бюл. № 8.

8. On the Problem of Filter Respirator Selection / I. Cheberiachko Y. Cheberiachko, A. Yavorskyi // Advanced Engineering Forum. – 2017. – Vol. 25. – P. 136 – 142.

9. Analysis of pressure difference changes in respirator filters while dusting / S. Cheberiachko, O. Yavorska, Y. Cheberiachko, A. Yavorskyi // Ukrainian School of Mining Engineering: тези доп. міжнар. наук.-практ. конф., (Berdyansk, Ukraine, September 4 – 8, 2018). – 2018. – Vol. 60. – P. 161 – 171.

10. Cheberyachko Y.I. Designing innovative filtering respirator / Y. Cheberyachko, V. Tykhonenko, A. Pisarenko // Розширюючи обрії: зб. тез чотирнадцятого міжнар. форуму студ. і молодих учених, 11 – 12 квітня 2019 р., м. Дніпро/ за ред. С.І. Кострицької; М-во освіти і науки України; Дніпровська політехника. – Д.: ДП, 2019.- С. 275

11. Методика забезпечення охорони праці на державних підприємствах при використані ЗІЗОД / Чеберячко С.І., Чеберячко Ю.І., Радчук Д.І., Книш І.М.// Державне управління у сфері цивільного захисту: наука, освіта, практика :матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 17–18 травня 2019 р . /за заг. Ред. В. П. Садкового. – Х. : Вид-во НУЦЗУ, 2019. -С153-155.

12. Розробка нового фільтрувального респіратора / Чеберячко С.І., Чеберячко Ю.І. //Проблеми та перспективи забезпечення цивільного захисту: матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих учених. – Харків: НУЦЗУ, 2019. – С. 182

13. Щодо оцінки методу індивідуального підбору фільтрувальної півмаски до працівників / Книш І.М., Клімов Д.Г., Чеберячко С.І., Чеберячко Ю.І.// ХІV Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених, курсантів та студентів. Проблеми та перспективи розвитку системи безпеки життєдіяльності – Л., 2019. -С286-287.

14. Improvement of the procedure of new filter masks development/ S.Cheberyachko, Y.Cheberyachko, D. Radchuk, O. Deryugin and O. Nesterova // MATEC Web of Conferences 305, 00038 (2020) SESAM 2019 https://doi.org/10.1051/matecconf/202030500038 (входить до міжнародної наукометричної бази «Scopus»).

15. До оцінки ризику професійних захворювань органів дихання гірників / С.І. Чеберячко, О.О. Яворська, Ю.І. Чеберячко, В.О. Соцков // Збірник наукових праць

Наукова діяльність

Приймав участь у виконанні наступних науково-дослідних робіт кафедри за держбюджетною та госпдоговірною тематиками:

1. «Розробка методів діагностики показників якості протипилових респіраторів відповідно до європейських стандартів» (№ держ. реєстрації 0111U000749, 2011 р.);

2. «Наукові засади просторово-неоднорідної системи «масив-кріплення» з урахуванням контролю умов праці в шахтах за пиловим фактором» (№ держ. реєстрації 0112U000869; 2012 р.);

3. «Підвищення ефективності протипилового індивідуального захисту працівників гірничих підприємств» (№ держ. реєстрації 0114U000620, 2014 р.);

4. «Ресурсозберігаюча геотехнологічна і гідродинамічна параметризація видобутку малопотужних запасів мінеральної сировини у техногенно навантаженому середовищі» (№ держреєстрації 0117U006753, 2017 р.);

5. «Розробка універсальних засобів індивідуального захисту пролонгованої дії подвійного призначення» (№ держ. реєстрації 0117U000376, 2017 р.)


ORCID2020-03-26_213011.pngscholar.googleScopus
© 2006-2020 Інформація про сайт