Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
ОПЦБ21_3.jpg


Приєднуйся 

f.pngtelegatwitterab6eff595bb1.pngyoutube.png

opcb.gif

news3.jpg

2021-01-13_231521.png

СТУДЕНТСЬКИЙ КЕЙС-ЧЕМПIОНАТ ВIД МЕТIНВЕСТ - — M.Student Champ 2022

130+ реальних кейсів від 21 підприємства вже чекають! Готові перевірити свої сили та знання?

Проєкт буде цікавим для студентів технічних, економічних та ІТ спеціальностей.

Хто може брати участь: студенти 3+ курсів ЗВО; студенти 4-х курсів технікумів та коледжів та викладачі у якості кураторів, випускники до 1 року після завершення навчання

Реєстрація на сайті проєкту

Призовий фонд чемпіонату понад 100 000 грн.!!!

ЗАПРОШЕННЯ НА УЧАСТЬ


Cайти наших партнерів:
2022-05-18_131909.png
Журнал охорона праці
2022-05-18_132001.png
Журнал охорона праці та пожена безпека
2022-05-18_132158.png
Компанія Стандарт
2022-05-18_132259.png
Європейське співтовариство з охорони праці

ПІДРУЧНИКИ, ПОСІБНИКИ, МОНОГРАФІЇ

Аэрология горных предприятий.jpg

Аэрология горных предприятий: учеб, пособие / В.И. Голинько, А36 Я.Я. Лебедев, А.А. Литвиненко, О.А. Муха; М-во образования и науки Украины, Нац. горн. ун-т. - Д.: НГУ, 2015. - 206 с. рассмотрены состав и свойства рудничной атмосферы, метан и способы борьбы с ним, запылённость атмосферы горных предприятий, тепловой режим шахт и карьеров, осно-вные законы аэромеханики, аэродинамическое сопротивление горных выработок, шахтные вентиляционные сети, естественная тяга воздуха в шахтах и работа вентиляторов на шахт-ную вентиляционную сеть.

Пособие соответствует программе дисциплины «Аэрология горных предприятий» для студентов направления подготовки «Горное дело» и может быть использовано при подготовке и повышении квалификации инженерно-технических работников горных предприятий.

Вентиляция шахт и рудников.jpg

Вентиляция шахт и рудников: учеб, пособие / В.И. Голинько, Я.Я. Лебедев, О.А. Муха. - Д.: Национальный горный университет, 2012. - 266 с.

Рассмотрены структура и основные элементы шахтных вентиляционных систем, способы и схемы проветривания шахт, рудников, карьеров, вентиляции выемочных участков и тупиковых выработок. Затронуты, исследованы вопросы обоснования и выбора параметров систем вентиляции, характеристик технических средств, обеспечивающих их расчетные значения параметров систем вентиляции.

Пособие соответствует программе курса «Вентиляция шахт и рудников» для студентов специальности «Разработка месторождений и добыча полезных ископаемых» и может быть использовано при подготовке и повышении квалификации инженерно-технических работников горных предприятий, а также студентами других специальностей, обучающихся по направлению «Горное дело».

Контроль умов праці.jpg

Контроль умов праці: навч. посіб. І В.І. Голінько ; М-во освіти і науки України, Нац. техн, ун-т «Дніпровська політехніка» . - Дніпро : НТУ «ДП», 2018.- 156 с.

Наведено загальні відомості про умови праці та їх гігієнічну класифікацію. Дано характеристику основних шкідливих чинників виробничого середовища, що впливають на умови праці, та вимог нормативно-правових актів до умов праці, описано методи та засоби їх контролю. Розглянуто питання, що стосуються організації контролю, видів та методики його проведення, вимог до технічних засобів та систем контролю, а також використання результатів контролю для атестації робочих місць за умовами праці та розробки заходів, спрямованих на поліпшення умов праці.

Посібник відповідає програмі дисципліни «Контроль умов праці» і призначений для студентів спеціальності 263 Цивільна безпека, а також стане у пригоді студентам інших спеціальностей і викладачам вузів, науковим співробітникам та інженерно-технічним працівникам підприємств при необхідності підвищення рівня знань з питань, пов’язаних з контролем, аналізом та управлінням умовами праці в процесі своєї діяльності.

Моніторинг умов праці.jpg

Соціально-економічний моніторинг умов праці: навч. посіб. / В.І, Голінько; М-во освіти і науки України, Нац. гірн. ун-т. - Дніпро: НГУ, 2017. - 152 с.

Розглянуто соціально-економічні наслідки та втрати, обумовлені шкідливими та небезпечними умовами праці, показано їх вплив на ефективність виробництва. Наведено методичні підходи щодо визначення величини прогнозованого збитку від аварій, нещасних випадків, професійних захворювань та оцінювання ефективності інвестицій у поліпшення умов праці.

Посібник відповідає програмі дисципліни «Соціально-економічний моніторинг умов праці» для студентів спеціальностей 263 Цивільна безпека та 184 Гірництво, спеціалізації «Охорона праці» та може бути використаний студентами і викладачами вузів, науковими співробітниками й інженерно-технічними працівниками підприємств під час економічного аналізу та розробки заходів, спрямованих на поліпшення умов праці.

Охорона праці в галузі електротехніки та електромеханіки.jpg

Охорона праці в галузі електротехніки та електромеханіки: навч. посіб. І В.І. Голінько, В.Ю. Фрундін. - Д.: Національний гірничий університет, 2013 - 232 с

Розглянуто питання, пов’язані з управлінням охороною праці в галузі, аналізом шкідливих та небезпечних виробничих чинників та забезпеченням допустимих санітарно-гігієнічних умов праці на підприємствах галузі. Значну увагу приділено питанням електро- та пожежобезпеки.

Стане у пригоді студентам, які спеціалізуються в галузі електротехніки та електромеханіки. Матеріал посібника відповідає вимогам програми дисципліни «Охорона праці в галузі». Може бути корисним широкому колу читачів, які цікавляться проблемами охорони праці.


Охорона праці в галузі інформаційних технологій.jpg

Охорона праці в галузі інформаційних технологій : навч. посіб. / В.І. Голінько, М.Ю. Іконніков, Я.Я. Лебедев ; М-во освіти і науки України, Нац. гірн. ун-т. - Д. : НГУ, 2015. - 246 с.

Розглянуто питання пов’язані з управлінням охороною праці в галузі, аналізом шкідливих та небезпечних виробничих чинників, та забезпечення допустимих санітарно-гігієнічних умов праці на підприємствах галузі. Значну увагу приділено питанням електро- та пожежної безпеки.

Навчальний посібник відповідає вимогам програми дисципліни «Охорона праці в галузі». Матеріал може бути корисним широкому колу читачів, які цікавляться проблемами охорони праці.Охорона праці в галузі. Транспорт і транспортна інфраструктура.jpg

Охорона праці в галузі. Транспорт і транспортна інфраструктура [Текст] : навч. посібник І В.І. Голінько, С.І. Чеберячко; за ред. В.І. Голінька. - Д.: Національний гірничий університет, 2011.- 220 с.

Розглянуто питання, пов’язані з управлінням охороною праці в галузі, аналізом шкідливих та небезпечних виробничих чинників та забезпеченням допустимих санітарно-гігієнічних умов праці на підприємствах галузі. Значну увагу приділено питанням техніки безпеки та пожежної безпеки.

Посібник відповідає вимогам програми дисципліни «Охорона праці в галузі» і призначений для студентів електротехнічних спеціальностей 7(8).07010102 Організація перевезень і управління на транспорті та 7(8).04010601 Автомобілі та автомобільне господарство. Може бути корисний широкому колу читачів, які цікавляться проблемами охорони праці.

Охорона праці в юриспруденції.jpg

Охорона праці в юриспруденції : навч. посіб. / В.І. Голінько, Р.С. Кірін, М.Ю. Іконніков ; заред. В.І. Голінька ; М-во освіти і науки України, Нац. гірн. ун-т. - Дніпропетровськ : НГУ, 2015. - 16 с.

Розглянуто питання, пов'язані з нормативно-правовим забезпеченням та управлінням охороною праці, розслідуванням нещасних випадків, професійних захворювань і компенсацією шкоди, завданої здоров’ю працівника, а також умовами праці за показниками трудового процесу в галузі юриспруденції, забезпеченням електро- та пожежної безпеки.

Навчальний посібник відповідає вимогам програми дисципліни «Охорона праці в галузі». Матеріал може бути корисним широкому колу читачів, які цікавляться проблемами охорони праціОхорона праці при геологорозвідувальних роботах.jpg

Охорона праці при геологорозвідувальних роботах: навч. посіб. І В.І. Голінько, О.В. Безщасний; М-во освіти і науки України; Нац. гірн. ун-т. - Д.: НГУ, 2014. - 218 с.

Розглянуто питання, пов’язані з управлінням охороною праці в галузі, аналізом шкідливих та небезпечних виробничих чинників та забезпеченням до-пустимих санітарно-гігієнічних умов праці на підприємствах геологічного профілю. Значну увагу приділено питанням техніки безпеки та пожежної безпеки як при польових, так і камеральних роботах.

Відповідає вимогам програми дисципліни «Охорона праці в галузі» та призначений для студентів спеціальностей 04010301 Геологія, 04010302 Гідро-геологія, 04010303 Геофізика, 05030103 Буріння свердловин. Може бути корисним широкому колу читачів, які цікавляться проблемами охорони праці.

Проектування засобів індивідуального захисту працюкних.jpg

Проектування засобів індивідуального захисту працюкних : навч. посіб. / В.І. Голінько, Л.Д. Третякова, С.І. Чеберячко; М-во освіти і науки України, Нац. гірн. ун-т. - Дніпро : НГУ, 2017. 181 с.

Розглянуто умови праці в різних галузях промисловості України, визначено основні шкідливі виробничі чинники та вимоги до засобів індивідуального захисту працюючих. Наведено сучасні підходи щодо проектування захисного одягу, засобів індивідуального захисту рук, ніг, голови, органів дихання, що базуються на результатах математичного моделювання та оптимізацїї параметрів засобів індивідуального захисту.

Посібник відповідає програмі дисципліни «Проектування засобів колективного та індивідуального захисту працюючих» і призначений для аспірантів та магістрів, які навчаються за спеціальністю 263 Цивільна безпека, а також може стати у пригоді студентам і викладачам вузів, науковим співробітникам та інженерно-технічним працівникам підприємств при виборі та використанні засобів індивідуального захисту працюючих.

Радіаційна безпека.jpg

Радіаційна безпека: навч. посіб. / В.І. Голінько; М-во освіти і науки України, Нац. гірн. ун-т. - Дніпро: НГУ, 2018. - 153 с.

Наведено загальні відомості про іонізуючі випромінювання, розглянуто джерела та характеристики іонізуючих випромінювань, біологічну дію іонізуючого випромінювання, нормування дози та контроль опромінення, вимоги безпеки при використанні джерел іонізуючого, неіонізуючого та електромагнітного випромінювань та до організації робіт на підприємствах при наявності об’єктів ядерно-радіаційних технологій.

Посібник відповідає програмі дисципліни «Радіаційна безпека» і призначений для студентів спеціальності 263 «Цивільна безпека». Може бути використаний студентами і викладачами вузів, науковими співробітниками та інженерно-технічними працівниками підприємств при необхідності підвищення рівня знань з питань радіаційної безпеки.

Соціально-економічний моніторинг умов праці.jpg

Соціально-економічний моніторинг умов праці: навч. посіб. / В.І, Голінько; М-во освіти і науки України, Нац. гірн. ун-т. - Дніпро: НГУ, 2017. - 152 с.

Розглянуто соціально-економічні наслідки та втрати, обумовлені шкідливими та небезпечними умовами праці, показано їх вплив на ефективність виробництва. Наведено методичні підходи щодо визначення величини прогнозованого збитку від аварій, нещасних випадків, професійних захворювань та оцінювання ефективності інвестицій у поліпшення умов праці.

Посібник відповідає програмі дисципліни «Соціально-економічний моніторинг умов праці» для студентів спеціальностей 263 Цивільна безпека та 184 Гірництво, спеціалізації «Охорона праці» та може бути використаний студентами і викладачами вузів, науковими співробітниками й інженерно-технічними працівниками підприємств під час економічного аналізу та розробки заходів, спрямованих на поліпшення умов праці.

Управління безпекою в професійній діяльності.jpg

Управління безпекою в професійній діяльності: навч. посіб. І B. І. Голінько ; М-во освіти і науки України, Нац. техн, ун-т «Дніпровська політехніка». - Дніпро : НТУ «ДП», 2018. - 156 с.

Наведено загальні відомості про надзвичайні ситуації та систему управління безпекою. Розглянуто структуру, функції та задачі систем управління охороною праці та цивільного захисту як основних складових системи управління безпекою в професійній діяльності. Висвітлено питання стосовно повноважень, обов’язків та дій посадових осіб при надзвичайних ситуаціях, їх автономності та відповідальності при прийнятті рішень.

Посібник відповідає програмі дисципліни «Управління безпекою, автономність та відповідальність у професійній діяльності» і призначений для магістрів усіх галузей знань і спеціальностей. Може бути використаний посадовими особами органів управління, науковими співробітниками та інженерно-технічними працівниками при необхідності підвищення рівня знань з питань управління безпекою в професійній діяльності.

Stress-strain state of rock mass while mining flat coal seam under protected objects

Stress-strain state of rock mass while mining flat coal seam under protected objects: monograph A.V. Yavorsky, E.A. Yavorskaya, A.G. Koshka, L.A. Tokar, V.P. Serdyuk; Ministry of Education and Science of Ukraine; National Mining University. - D.: NMU, 2014. - 112 p.

The monograph concerns the problems of determining rules of stress-strain state change of two-layer rock mass “washes-carbon” while mining flat coal seam under protected objects by the example of mines in Western Donbass. Rational process parameters of coal seam mining under protected objects are the research result.

The monograph is for engineers, employees of higher educational institutions, research institutes, and engineering companies of coal industiy.


1.jpg

Голинько В.И., Котляров А.К.

Контроль взрывоопасности среды в горных выработках и оборудовании угольных шахт. Монография. - Днепропетровск: изд-во «Лира», 2010. - 368 с.

В монографии приведены результаты исследований направленных на повышение эффективности контроля взрывоопасности среды в горных выработках и оборудовании угольных шахт. Рассмотрены особенности формирования взрывоопасной среды в горных выработках и дегазационных трубопроводах. Описаны особенности работы тсрмокаталитичсских датчиков при аварийных загазированиях горных выработок и несанкционированном вмешательстве в работу средств взрывозащиты. Приведены решения по совершенствованию методов и средств контроля взрывоопасности в части обеспечения однозначности работы термокаталитических датчиков, повышения надежности и стабильности нулевых показаний средств контроля, автоматической диагностики их состояния, а также выявления несанкционированного вмешательства в работу систем взрывозащиты и одновременного учета всех параметров влияющих на взрывоопасность горных выработок шахт.

Книга предназначена для научных сотрудников, специализирующихся в области разработки средств контроля взрывоопасности горных выработок шахт, специалистов горнодобывающих предприятий и проектных организаций. Она может быть также полезна студентам и аспирантам высших учебных заведений горного профиля.

2.jpg

Устименко К.К., Шиман Л.П., Голинько В.И.

Безопасность процессов утилизации ракетных двигателей твердого топлива. Монография. Д.: «Лира», 2011. - 384 с.

В монографии приведены результаты исследований направленных на разработку экологически безопасной технологии утилизации твердого ракетного топлива межконтинентальных баллистических ракет РС-22 снятых с вооружения. Рассмотрены особенности различных способов утилизации. Приведены результаты исследований изменения свойств топлива в результате длительного хранения. Предложена методология оценки совместного воздействия множества влияющих факторов на экологические системы. Обоснован экологически безопасный метод утилизации, учитывающий состояние и свойства топлива. Изложены результаты исследований, направленных на разработку эмульсионных ВВ и нсэлсктрических систем инициирования с использованием продуктов утилизации твердого ракетного топлива. Выполнена эколог ическая оценка влияния объекта утилизации топлива и продуктов его переработки, используемых как высокоэнергстичсскис добавки в промышленных взрывчатых веществах, на окружающую среду.

Книга предназначена для научных сотрудников, специализирующихся в области утилизации взрывчатых веществ и изделий, специалистов горнодобывающих предприятий и проектных организаций. Она может быть также полезна студентам и аспирантам высших учебных заведений горного профиля.

3.jpg

Голинько В.И., Котляров А.К., Белоножко В.В.

Контроль взрывоопасности горных выработок шахт: Монография. - Днепропетровск: Наука и образование, 2004. - 208 с.

В монографии приведены результаты исследований направленных на повышение эффективности контроля взрывоопасности горных выработок шахт. Рассмотрены особенности формирования взрывоопасной среды при наличии метана и взрывчатой пыли. Описаны особенности работы термокаталитических датчиков при высоких концентрациях метана. Приведены решения по совершенствованию методов и средств контроля взрывоопасности в части обеспечения однозначности работы термоката­литических датчиков, повышения надежности и стабильности нулевых показаний средств контроля, автоматической диагностики их состояния, а также выявления несанкционированного вмешательства в работу систем взрывозащиты и одновременного учета всех параметров влияющих на взрывоопасность горных выработок шахт.

Книга предназначена для научных сотрудников, специализирующихся в области разработки средств контроля взрывоопасности горных выработок шахт, специалистов горнодобывающих предприятий и проектных органи­заций. Она может быть также полезна студентам и аспирантам высших учебных заведений горного профиля.

4.jpg

Голінько В.І.

Охорона праці в галузі електротехніки та електромеханіки [Текст] : навч. посібник / В.І. Голінько, В.Ю. Фрундін; за ред. В.І. Голінька. Д.: Національний гірничий університет, 2011. - 235 с.

Розглянуто питання, пов’язані з управлінням охороною праці в галузі, аналізом шкідливих та небезпечних виробничих чинників та забезпечення допустимих санітарно-гігієнічних умов праці на підприємствах галузі Значну увагу приділено питанням електробезпеки та пожежної безпеки.

Посібник відповідає вимогам програми дисципліни «Охорона праці в галузі» і призначений для студентів електротехнічних спеціальностей, також може бути корисний широкому колу читачів, які цікавляться проблемами охорони праці.

5.jpg

С.М. Смоланов, В.1. Голінько, Б.А. Грядущий.

Основи гірничорятувальної справи (навчальний посібник для студентів гірничих спеціальностей вищих навчальних закладів). - Дніпропетровськ, Видавництво НГУ - 2002. - 267 с.

Розглянуті питання правового регулювання аварійно-рятувальної справи, організації та управління аварійно-рятувальними службами, забезпечення протиаварійної стійкості гірничич підприємств, описано технічне оснащення для проведення гірничорятувальних робіт.

Навчальний посібник відповідає вимогам програми курсу "Основи гірничорятувальної справи" для студентів спеціальності "Розробка родовищ корисних копалин", спеціалізації "Охорона праці в гірничому виробництві". Може бути використаний під час підготовки та підвищення кваліфікації командного складу і фахівців гірничорятувальних служб. Рекомендований також студентам, що навчаються за напрямком підготовки "Гірництво", рядовому і командному складу гірничорятувальних служб, членам допоміжних гірничорятувальних команд, інженерно-технічним працівникам гірничих підприємств.

6.jpg

Голінько, В.І.

Охорона праці в галузі. Машинобудування та матеріалообробка [Текст] : навч. посібник / В.І. Голінько, С.І. Чеберячко; за ред. В.І. Голінька. - Д.: Національний гірничий університет, 2011. - 260 с.

Розглянуто питання, пов’язані з управлінням охороною праці в галузі, аналізом шкідливих та небезпечних виробничих чинників та забезпеченням допустимих санітарно-гігієнічних умов праці на підприємствах галузі. Значну увагу приділено питанням електричної та пожежної безпеки.

Посібник відповідає вимогам програми дисципліни «Охорона праці в галузі» і призначений для студентів, які спеціалізуються в галузі машинобудування. Може бути корисним широкому колу читачів, які цікавляться проблемами охорони праці.7.jpg

Голінько В.І.

Практикум з охорони праці : навч. посібник / В.І. Голінько, С.І. Чеберячко; за ред. В.І. Голінька. - Д.: Національний гірничий університет, 2011. - 270 с.

Розглянуто питання, пов’язані з управлінням охороною праці у виробничих умовах, забезпеченням правового й соціального захисту працюючих, допустимих санітарно-гігієнічних умов праці та із створенням безпечних умов праці.

Посібник за змістом відповідає програмам нормативних дисциплін «Основи охорони праці» та «Охорона праці в галузі» і призначений для студентів усіх спеціальностей при підготовці й виконанні практичних робіт із зазначених дисциплін та самостійній роботі, також може бути корисний широкому колу читачів, які цікавляться питаннями охорони праці.

00 - 0005_2.jpg

Аварийно-спасательные работы в шахтах: Учебное пособие.

Голинько В.И., Алексеенко С.А., Смоланов И.Н.

Рассмотрены вопросы правового регулирования, организации и управления аварийно-спасательными работами, причины, особенности возникновения и протекания различных видов аварий, тактика и технология ведения аварийно-спасательных работ, спасение людей при авариях в горных выработках и медицинское обеспечение аварийно-спасательных работ.

Пособие соответствует программе курса «Аварийно-спасательные работы» для студентов специальности «Разработка месторождений и добыча полезных ископаемых (подземная разработка)», специализации «Охрана труда в горном производстве» и может быть использовано при подготовке и повышении квалификации командного состава и специалистов горно­спасательных служб, членов вспомогательных горноспасательных команд и инженерно-технических работников горных предприятий, а также студентов других специальностей, обучающихся по направлению «Горное дело».

00 - 0003_2.jpg

Моніторинг умов праці: навч. посібник / В.І. Голінько, С.І. Чеберячко, М.В. Шибка, О.О. Яворська. - Д.: Національний гірничий університет, 2011. - 230 с.

Розглянуто показники важкості та напруженості трудового процесу. Наведено класифікацію робіт в промисловості та гігієнічну класифікацію праці. Дано характеристику основних шкідливих чинників виробничого середовища, що впливають на умови праці. Наведено вимоги нормативно-прапових актів до умов праці та заходи з їх поліпшення за факторами виробничого середовища. Викладено методику ергономічного аналізу умов праці та атестації робочих місць за умовами праці.

Призначений для студентів спеціальності «Розробка родовищ та видобування корисних копалин», спеціалізації «Охорона праці в гірничому виробництві» і за змістом відповідає програмі дисципліни «Моніторинг умов праці». Може бути корисним студентам інших спеціальностей при самостійній роботі з дисциплін «Основи охорони праці» та «Охорона праці в галузі», а також широкому колу читачів, які цікавляться питаннями щодо поліпшення умов праці на робочому місці.

00 - 0003_1.jpg

Охорона праці в галузі електротехніки та електромеханіки.

навч. посібник / В.І. Голінько, В.Ю. Фрувдін; за ред. В.І. Голінька. - Д Національний гірничий університет, 2011. - 235 с.

Розглянуто питання, пов'язані з управлінням охороною праці в галуз аналізом шкідливих та небезпечних виробничих чинників та забезпечену допустимих санітарно-гігієнічних умов праці на підприємствах галузі. Значи увагу приділено питанням електробезпеки та пожежної безпеки.

Посібник відповідає вимогам програми дисципліни «Охорона праці галузі» і призначений для студентів електротехнічних спеціальностей, тако; може бути корисний широкому колу читачів, які цікавляться проблемам охорони праці.00 - 0004_2.jpg

Охрана труда при работе с персональными компьютерами.

В.И. Голинько, Я.Я. Лебедев, В.В. Дубей.

Днепропетровск: Наука и образование. 2006. - 313 с.

Изложены основные сведения по правовым, оргашшционно- техническим, санитарно-гигиеническим. а также профилактическим мероприятиям и средствам, направленным на сохранение здоровья и трудоспособности работников в отраслях использующих информационные технологии. Приведена характеристика условий труда, рассмотрены факторы, влияющие на функциональное состояние работников. Изложены основные требования законодательных и нормативно-правовых актов по охране труда при работе с персональными компьютерами. Сформулированы рекомендации по применению технических средств и осуществлению санигарно- оздоровигельных мероприятий, направленных на сохранение здоровья и повышение трудоспособности работников использующих персональные компьютеры.

Книга предназначена для пользователей компьютеров (профессионалов и непрофессионалов), преподавателей, специалистов в области охраны труда, а также руководителей и инженерно-технических работников. Она может бьггь полезной студентам всех специальностей использующих информационные технологии.

00 - 0004_1.jpg

Безпека людини у надзвичайних ситуаціях: Навч. посібник / Б 05 За ред. В.І. Голінька - 4-те вид., перероб. і доп. - Д.: Національний гірничий університет, 2008. - 161 с.

Наведено класифікацію видів надзвичайних ситуацій. Розгляну! причини виникнення та основні заходи, спрямовані на ліквідацію цих ситуації Значну увагу приділено питанням, пов'язаним з прогнозуванням і оцінювання наслідків надзвичайних ситуацій та діяннями населення в екстремальни умовах. Наведено основні способи та прийоми надання першої допомог потерпілим.

Навчальний посібник відповідає вимогам програми курсу "Безпекі життєдіяльності", Він може бути корисним для студентів під час самостійної роботи над лекційним матеріалом та при підготовці до практичних робіт, Я також широкому колу читачів, які цікавляться проблемами безпекі] життєдіяльності в місцях з екологічно небезпечними та шкідливими умовам| проживання.

Скачати

00 - 0008_2.jpg

Пилове навантаження працівників гірничих підприємств при

використанні протипилових респіраторів : моногр. / В.І. Голінько, В.Є. Колесник, С.І. Чеберячко, Ю.І. Чеберячко. - Д.: Національний гірничий університет, 2011. - 149 с.

Присвячено оцінці впливу експлуатаційних властивостей протипилових засобів індивідуального захисту органів дихання на ризик виникнення захворювань, обумовлених пиловим фактором. Докладно розглянуто залежність захисної ефективності протипилових респіраторів від якості фільтрів, часу експлуатації ЗІЗОД, кліматичних умов, які дозволили встановити фактори, що зумовлюють зменшення захисної ефективності протипилових респіраторів. Тим самим обґрунтовано наукове положення, що підвищення ефективності фільтрувальних елементів за рахунок збільшення товщини та щільності фільтрувального матеріалу призводить не тільки до зменшення коефіцієнта проникнення аерозолів, а і до підсмоктування забрудненого повітря через нещільності за смугою обтюрації, що зумовлює екстремальний характер залежності захисної ефективності протипилових респіраторів від указаних параметрів фільтрувального матеріалу.

00 - 0007_1.jpg

Основи охорони праці: навч. посібник . - Д.: Національний гірничий університет, 2010. - 271 с.

В.І. Голінько

Розглянуто загальні законодавчі й організаційно-правові питання санітарно-гігієнічні, технічні та профілактичні заходи та засоби щодо збереження працездатності та здоров'я людини у процесі її трудової діяльності, які складають основу охорони праці в Україні.

Підручник відповідає програмі нормативної дисципліни «Основи охорони праці» і призначений для студентів вищих навчальних закладів усіх спеціальностей.


00 - 0007_2.jpg

Безпека людини у життєвому середовищі: Навч. посібник /

Голінько В.І., Шибка М.В., Безщасний О.В.

За ред. В.І. Голінька - 4-те вид., перероб. і доп. - Д.:

Національний гірничий університет, 2008. - 192 с.

У посібнику розглядаються питання правового регулювання у сфері безпеки життєдіяльності, організації безпечних і нешкідливих умов на виробництві та в місці проживання. Значну увагу приділено теоретичним і психофізіологічним аспектам безпечної життєдіяльності, зокрема описано роль умовних і безумовних рефлексів, аналізаторів, функціонального стану в регуляції безпечної поведінки людини та впливу психофізіологічних факторів праці на життєдіяльність.

Навчальний посібник відповідає вимогам програми курсу "Безпека життєдіяльності". Його можуть використовувати студенти у самостійній роботі над лекційним матеріалом та при підготовці до практичних занять. Посібник може зацікавити широке коло читачів, для яких не байдужі проблеми безпеки життєдіяльності у зв'язку з проживанням у місцях з екологічно небезпечними та шкідливими умовами.

010021 - 0001_1.jpg

Підвищення ефективності провітрювання марганцевих шахт 2010

В.І. Голінько, О.О. Яворська, Я.Я. Лебедєв.

Монографія присвячена питанням встановлення закономірностей процесу витоків повітря через вентиляційні споруди та за довжиною паралельних виробок і розробці на їх основі способів і засобів, що підвищують ефективність провітрювання марганцевих шахт Нікопольського басейну. У результаті проведених досліджень обґрунтовані аеродинамічні параметри та конструкція засобів для зниження втрат повітря в шахтній вентиляційній системі, що забезпечують підвищення ефективності функціонування вентиляційних систем марганцевих шахт. Для студентів, інженерно-технічних працівників, співробітників вищих навчальних закладів, науково-дослідних інститутів та проектних організацій гірничодобувної промисловості.

© 2006-2023 Інформація про сайт