Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Приєднуйся 

Twitterab6eff595bb1.pngyoutube.png
opcb.gif


Грантові пропозиції час змін


Сайти наших партнерів: 2022-05-18_131909.png Журнал охорона праці 2022-05-18_132001.png Журнал охорона праці та пожежна безпека
2022-05-18_132158.png Компанія Стандарт 2022-05-18_132259.png Європейське співтовариство з охорони праці

Статистика


ПІДРУЧНИКИ, ПОСІБНИКИ, МОНОГРАФІЇ

Голінько В.І., Чеберячко С.І., Дерюгін О.В. Ергономічний аналіз умов праці. Навчальний посібник. - Дніпро: Середняк Т.К., 2018. - 200 с.

Розкрито поняття системи «людина-машина» та наведено відомості про основні етапи ергономічного аналізу умов праці. Дана характеристика основних шкідливих чинників виробничого середовища, що впливають на стан людини в процесі праці, описані методи та засоби їх визначення. Розглянуто заходи щодо поліпшення умов праці.

Відповідає вимогам програми курсу дисципліни «Ергономічний аналіз умов праці» і призначений для студентів, що навчаються за спеціальністю - 263 «Цивільна безпека», та може бути корисним студентами і викладачами вузів, науковим співробітникам, інженерно-технічними працівниками підприємств та широкому колу читачів, які цікавляться питаннями щодо поліпшення умов праці на робочому місці.

Бородіна Н.А., Зіборов К.А., Чеберячко С.І., Дерюгін О.В., Письменкова Т.О., Бас І.К. Оцінка ергономічних ризиків в ергатичних системах. Навчальний посібник. - Дніпро: Середняк Т.К., 2021, - 120 с. ISBN 978-617-8010-01-0

Головною задачею ергономіки є вивчення взаємозв’язку між умовами і об’єктами праці для забезпечення високої працездатності робітників. Важливою її складовою є встановлення вимог до робочих місць, знарядь праці і оточуючого середовища для мінімізації впливу їх на фізичні і психологічні властивості працівників. Звідси виникає необхідність у проведенні всебічних досліджень, які пов'язані з вивченням антропометричних, психофізіологічних, сенсомоторних та енергетичних характеристик людини, для організації, просторового компонування, розмірів, технологічного оснащення, розміщення виробничого обладнання та технологічних ліній. Для вирішення цих задач проводиться значна кількість наукових досліджень, результати яких наведені в даному посібнику.

Improving efficiency of dust mask use in mining: monograph/ П32 V.I. Golinko, S.I. Cheberyachko, Y.l. Cheberyachko, O.O. Yavorska, V.V. Tykhonenko; Ministry of Education and Science of Ukraine; National mining university. - D.: NMU, 2014. - 100 p. ISBN 978-966-350-463-6

Working conditions of miners according to dust factor are characterized. Highest dustiness of separate working areas is shown. Peculiarities of respiratory protective devices selection to resist dust aerosol are highlighted. Data concerning structure of dust respirators, their effect on human working ability, peculiarities of their use, and role in occupation disease prevention are given.

The edition is meant for specialists in the sphere of manufacturing and use of respiratory protective devices. It can also be useful for scientific and engineertechnician workers participating in the development of respiratory devices.

Домедична допомога [Текст] : навч. посіб. / О. О. Ченчева, Ю. І. Чеберячко, С. В. Геращенко ; Кременчуц. нац. ун-т ім. Михайла Остроградського, Нац. техн. ун-т "Дніпров. політехніка". - Кременчук : НОВАБУК, 2022. - 123 с. : рис. - Бібліогр.: с. 123. - 300 прим. - ISBN 978-617-639-370-2
Вентиляція гірничих підприємств: навчальний посібник / В.І. Голінько, Я.Я. Лебедєв, О.А. Муха, О.В. Столбченко; М-во освіти і науки України; Нац. техн. ун-т «Дніпровська політехніка». – Д.: НТУ «ДП», 2022. – 261 с. Розглянуто структуру та основні елементи шахтних вентиляційних систем, способи та схеми провітрювання шахт, рудників, кар'єрів, вентиляції виїмкових ділянок та тупикових виробок, питання обґрунтування параметрів та проєктування систем вентиляції, вибору та обґрунтування характеристик технічних засобів, що забезпечують розрахункові значення параметрів систем вентиляції.

Призначено для студентів спеціальностей 184 Гірництво та 263 Цивільна безпека. Може бути використаним під час підготовки до занять з підвищення кваліфікації інженерно-технічних працівників гірничих підприємств.

Контроль умов праці.jpg

Контроль умов праці: навч. посіб. І В.І. Голінько ; М-во освіти і науки України, Нац. техн, ун-т «Дніпровська політехніка» . - Дніпро : НТУ «ДП», 2018.- 156 с.

Наведено загальні відомості про умови праці та їх гігієнічну класифікацію. Дано характеристику основних шкідливих чинників виробничого середовища, що впливають на умови праці, та вимог нормативно-правових актів до умов праці, описано методи та засоби їх контролю. Розглянуто питання, що стосуються організації контролю, видів та методики його проведення, вимог до технічних засобів та систем контролю, а також використання результатів контролю для атестації робочих місць за умовами праці та розробки заходів, спрямованих на поліпшення умов праці.

Посібник відповідає програмі дисципліни «Контроль умов праці» і призначений для студентів спеціальності 263 Цивільна безпека, а також стане у пригоді студентам інших спеціальностей і викладачам вузів, науковим співробітникам та інженерно-технічним працівникам підприємств при необхідності підвищення рівня знань з питань, пов’язаних з контролем, аналізом та управлінням умовами праці в процесі своєї діяльності.

Моніторинг умов праці.jpg

Соціально-економічний моніторинг умов праці: навч. посіб. / В.І, Голінько; М-во освіти і науки України, Нац. гірн. ун-т. - Дніпро: НГУ, 2017. - 152 с.

Розглянуто соціально-економічні наслідки та втрати, обумовлені шкідливими та небезпечними умовами праці, показано їх вплив на ефективність виробництва. Наведено методичні підходи щодо визначення величини прогнозованого збитку від аварій, нещасних випадків, професійних захворювань та оцінювання ефективності інвестицій у поліпшення умов праці.

Посібник відповідає програмі дисципліни «Соціально-економічний моніторинг умов праці» для студентів спеціальностей 263 Цивільна безпека та 184 Гірництво, спеціалізації «Охорона праці» та може бути використаний студентами і викладачами вузів, науковими співробітниками й інженерно-технічними працівниками підприємств під час економічного аналізу та розробки заходів, спрямованих на поліпшення умов праці.

Охорона праці в галузі електротехніки та електромеханіки.jpg

Охорона праці в галузі електротехніки та електромеханіки: навч. посіб. І В.І. Голінько, В.Ю. Фрундін. - Д.: Національний гірничий університет, 2013 - 232 с

Розглянуто питання, пов’язані з управлінням охороною праці в галузі, аналізом шкідливих та небезпечних виробничих чинників та забезпеченням допустимих санітарно-гігієнічних умов праці на підприємствах галузі. Значну увагу приділено питанням електро- та пожежобезпеки.

Стане у пригоді студентам, які спеціалізуються в галузі електротехніки та електромеханіки. Матеріал посібника відповідає вимогам програми дисципліни «Охорона праці в галузі». Може бути корисним широкому колу читачів, які цікавляться проблемами охорони праці.


Охорона праці в галузі інформаційних технологій.jpg

Охорона праці в галузі інформаційних технологій : навч. посіб. / В.І. Голінько, М.Ю. Іконніков, Я.Я. Лебедев ; М-во освіти і науки України, Нац. гірн. ун-т. - Д. : НГУ, 2015. - 246 с.

Розглянуто питання пов’язані з управлінням охороною праці в галузі, аналізом шкідливих та небезпечних виробничих чинників, та забезпечення допустимих санітарно-гігієнічних умов праці на підприємствах галузі. Значну увагу приділено питанням електро- та пожежної безпеки.

Навчальний посібник відповідає вимогам програми дисципліни «Охорона праці в галузі». Матеріал може бути корисним широкому колу читачів, які цікавляться проблемами охорони праці.Охорона праці в галузі. Транспорт і транспортна інфраструктура.jpg

Охорона праці в галузі. Транспорт і транспортна інфраструктура [Текст] : навч. посібник І В.І. Голінько, С.І. Чеберячко; за ред. В.І. Голінька. - Д.: Національний гірничий університет, 2011.- 220 с.

Розглянуто питання, пов’язані з управлінням охороною праці в галузі, аналізом шкідливих та небезпечних виробничих чинників та забезпеченням допустимих санітарно-гігієнічних умов праці на підприємствах галузі. Значну увагу приділено питанням техніки безпеки та пожежної безпеки.

Посібник відповідає вимогам програми дисципліни «Охорона праці в галузі» і призначений для студентів електротехнічних спеціальностей 7(8).07010102 Організація перевезень і управління на транспорті та 7(8).04010601 Автомобілі та автомобільне господарство. Може бути корисний широкому колу читачів, які цікавляться проблемами охорони праці.

Охорона праці в юриспруденції.jpg

Охорона праці в юриспруденції : навч. посіб. / В.І. Голінько, Р.С. Кірін, М.Ю. Іконніков ; заред. В.І. Голінька ; М-во освіти і науки України, Нац. гірн. ун-т. - Дніпропетровськ : НГУ, 2015. - 16 с.

Розглянуто питання, пов'язані з нормативно-правовим забезпеченням та управлінням охороною праці, розслідуванням нещасних випадків, професійних захворювань і компенсацією шкоди, завданої здоров’ю працівника, а також умовами праці за показниками трудового процесу в галузі юриспруденції, забезпеченням електро- та пожежної безпеки.

Навчальний посібник відповідає вимогам програми дисципліни «Охорона праці в галузі». Матеріал може бути корисним широкому колу читачів, які цікавляться проблемами охорони праціОхорона праці при геологорозвідувальних роботах.jpg

Охорона праці при геологорозвідувальних роботах: навч. посіб. І В.І. Голінько, О.В. Безщасний; М-во освіти і науки України; Нац. гірн. ун-т. - Д.: НГУ, 2014. - 218 с.

Розглянуто питання, пов’язані з управлінням охороною праці в галузі, аналізом шкідливих та небезпечних виробничих чинників та забезпеченням до-пустимих санітарно-гігієнічних умов праці на підприємствах геологічного профілю. Значну увагу приділено питанням техніки безпеки та пожежної безпеки як при польових, так і камеральних роботах.

Відповідає вимогам програми дисципліни «Охорона праці в галузі» та призначений для студентів спеціальностей 04010301 Геологія, 04010302 Гідро-геологія, 04010303 Геофізика, 05030103 Буріння свердловин. Може бути корисним широкому колу читачів, які цікавляться проблемами охорони праці.

Проектування засобів індивідуального захисту працюкних.jpg

Проектування засобів індивідуального захисту працюкних : навч. посіб. / В.І. Голінько, Л.Д. Третякова, С.І. Чеберячко; М-во освіти і науки України, Нац. гірн. ун-т. - Дніпро : НГУ, 2017. 181 с.

Розглянуто умови праці в різних галузях промисловості України, визначено основні шкідливі виробничі чинники та вимоги до засобів індивідуального захисту працюючих. Наведено сучасні підходи щодо проектування захисного одягу, засобів індивідуального захисту рук, ніг, голови, органів дихання, що базуються на результатах математичного моделювання та оптимізацїї параметрів засобів індивідуального захисту.

Посібник відповідає програмі дисципліни «Проектування засобів колективного та індивідуального захисту працюючих» і призначений для аспірантів та магістрів, які навчаються за спеціальністю 263 Цивільна безпека, а також може стати у пригоді студентам і викладачам вузів, науковим співробітникам та інженерно-технічним працівникам підприємств при виборі та використанні засобів індивідуального захисту працюючих.

Радіаційна безпека.jpg

Радіаційна безпека: навч. посіб. / В.І. Голінько; М-во освіти і науки України, Нац. гірн. ун-т. - Дніпро: НГУ, 2018. - 153 с.

Наведено загальні відомості про іонізуючі випромінювання, розглянуто джерела та характеристики іонізуючих випромінювань, біологічну дію іонізуючого випромінювання, нормування дози та контроль опромінення, вимоги безпеки при використанні джерел іонізуючого, неіонізуючого та електромагнітного випромінювань та до організації робіт на підприємствах при наявності об’єктів ядерно-радіаційних технологій.

Посібник відповідає програмі дисципліни «Радіаційна безпека» і призначений для студентів спеціальності 263 «Цивільна безпека». Може бути використаний студентами і викладачами вузів, науковими співробітниками та інженерно-технічними працівниками підприємств при необхідності підвищення рівня знань з питань радіаційної безпеки.

Соціально-економічний моніторинг умов праці.jpg

Соціально-економічний моніторинг умов праці: навч. посіб. / В.І, Голінько; М-во освіти і науки України, Нац. гірн. ун-т. - Дніпро: НГУ, 2017. - 152 с.

Розглянуто соціально-економічні наслідки та втрати, обумовлені шкідливими та небезпечними умовами праці, показано їх вплив на ефективність виробництва. Наведено методичні підходи щодо визначення величини прогнозованого збитку від аварій, нещасних випадків, професійних захворювань та оцінювання ефективності інвестицій у поліпшення умов праці.

Посібник відповідає програмі дисципліни «Соціально-економічний моніторинг умов праці» для студентів спеціальностей 263 Цивільна безпека та 184 Гірництво, спеціалізації «Охорона праці» та може бути використаний студентами і викладачами вузів, науковими співробітниками й інженерно-технічними працівниками підприємств під час економічного аналізу та розробки заходів, спрямованих на поліпшення умов праці.

Управління безпекою в професійній діяльності.jpg

Управління безпекою в професійній діяльності: навч. посіб. І B. І. Голінько ; М-во освіти і науки України, Нац. техн, ун-т «Дніпровська політехніка». - Дніпро : НТУ «ДП», 2018. - 156 с.

Наведено загальні відомості про надзвичайні ситуації та систему управління безпекою. Розглянуто структуру, функції та задачі систем управління охороною праці та цивільного захисту як основних складових системи управління безпекою в професійній діяльності. Висвітлено питання стосовно повноважень, обов’язків та дій посадових осіб при надзвичайних ситуаціях, їх автономності та відповідальності при прийнятті рішень.

Посібник відповідає програмі дисципліни «Управління безпекою, автономність та відповідальність у професійній діяльності» і призначений для магістрів усіх галузей знань і спеціальностей. Може бути використаний посадовими особами органів управління, науковими співробітниками та інженерно-технічними працівниками при необхідності підвищення рівня знань з питань управління безпекою в професійній діяльності.

Stress-strain state of rock mass while mining flat coal seam under protected objects

Stress-strain state of rock mass while mining flat coal seam under protected objects: monograph A.V. Yavorsky, E.A. Yavorskaya, A.G. Koshka, L.A. Tokar, V.P. Serdyuk; Ministry of Education and Science of Ukraine; National Mining University. - D.: NMU, 2014. - 112 p.

The monograph concerns the problems of determining rules of stress-strain state change of two-layer rock mass “washes-carbon” while mining flat coal seam under protected objects by the example of mines in Western Donbass. Rational process parameters of coal seam mining under protected objects are the research result.

The monograph is for engineers, employees of higher educational institutions, research institutes, and engineering companies of coal industiy.


4.jpg

Голінько В.І.

Охорона праці в галузі електротехніки та електромеханіки [Текст] : навч. посібник / В.І. Голінько, В.Ю. Фрундін; за ред. В.І. Голінька. Д.: Національний гірничий університет, 2011. - 235 с.

Розглянуто питання, пов’язані з управлінням охороною праці в галузі, аналізом шкідливих та небезпечних виробничих чинників та забезпечення допустимих санітарно-гігієнічних умов праці на підприємствах галузі Значну увагу приділено питанням електробезпеки та пожежної безпеки.

Посібник відповідає вимогам програми дисципліни «Охорона праці в галузі» і призначений для студентів електротехнічних спеціальностей, також може бути корисний широкому колу читачів, які цікавляться проблемами охорони праці.

5.jpg

С.М. Смоланов, В.1. Голінько, Б.А. Грядущий.

Основи гірничорятувальної справи (навчальний посібник для студентів гірничих спеціальностей вищих навчальних закладів). - Дніпропетровськ, Видавництво НГУ - 2002. - 267 с.

Розглянуті питання правового регулювання аварійно-рятувальної справи, організації та управління аварійно-рятувальними службами, забезпечення протиаварійної стійкості гірничич підприємств, описано технічне оснащення для проведення гірничорятувальних робіт.

Навчальний посібник відповідає вимогам програми курсу "Основи гірничорятувальної справи" для студентів спеціальності "Розробка родовищ корисних копалин", спеціалізації "Охорона праці в гірничому виробництві". Може бути використаний під час підготовки та підвищення кваліфікації командного складу і фахівців гірничорятувальних служб. Рекомендований також студентам, що навчаються за напрямком підготовки "Гірництво", рядовому і командному складу гірничорятувальних служб, членам допоміжних гірничорятувальних команд, інженерно-технічним працівникам гірничих підприємств.

6.jpg

Голінько, В.І.

Охорона праці в галузі. Машинобудування та матеріалообробка [Текст] : навч. посібник / В.І. Голінько, С.І. Чеберячко; за ред. В.І. Голінька. - Д.: Національний гірничий університет, 2011. - 260 с.

Розглянуто питання, пов’язані з управлінням охороною праці в галузі, аналізом шкідливих та небезпечних виробничих чинників та забезпеченням допустимих санітарно-гігієнічних умов праці на підприємствах галузі. Значну увагу приділено питанням електричної та пожежної безпеки.

Посібник відповідає вимогам програми дисципліни «Охорона праці в галузі» і призначений для студентів, які спеціалізуються в галузі машинобудування. Може бути корисним широкому колу читачів, які цікавляться проблемами охорони праці.7.jpg

Голінько В.І.

Практикум з охорони праці : навч. посібник / В.І. Голінько, С.І. Чеберячко; за ред. В.І. Голінька. - Д.: Національний гірничий університет, 2011. - 270 с.

Розглянуто питання, пов’язані з управлінням охороною праці у виробничих умовах, забезпеченням правового й соціального захисту працюючих, допустимих санітарно-гігієнічних умов праці та із створенням безпечних умов праці.

Посібник за змістом відповідає програмам нормативних дисциплін «Основи охорони праці» та «Охорона праці в галузі» і призначений для студентів усіх спеціальностей при підготовці й виконанні практичних робіт із зазначених дисциплін та самостійній роботі, також може бути корисний широкому колу читачів, які цікавляться питаннями охорони праці.

00 - 0003_2.jpg

Моніторинг умов праці: навч. посібник / В.І. Голінько, С.І. Чеберячко, М.В. Шибка, О.О. Яворська. - Д.: Національний гірничий університет, 2011. - 230 с.

Розглянуто показники важкості та напруженості трудового процесу. Наведено класифікацію робіт в промисловості та гігієнічну класифікацію праці. Дано характеристику основних шкідливих чинників виробничого середовища, що впливають на умови праці. Наведено вимоги нормативно-прапових актів до умов праці та заходи з їх поліпшення за факторами виробничого середовища. Викладено методику ергономічного аналізу умов праці та атестації робочих місць за умовами праці.

Призначений для студентів спеціальності «Розробка родовищ та видобування корисних копалин», спеціалізації «Охорона праці в гірничому виробництві» і за змістом відповідає програмі дисципліни «Моніторинг умов праці». Може бути корисним студентам інших спеціальностей при самостійній роботі з дисциплін «Основи охорони праці» та «Охорона праці в галузі», а також широкому колу читачів, які цікавляться питаннями щодо поліпшення умов праці на робочому місці.

00 - 0003_1.jpg

Охорона праці в галузі електротехніки та електромеханіки.

навч. посібник / В.І. Голінько, В.Ю. Фрувдін; за ред. В.І. Голінька. - Д Національний гірничий університет, 2011. - 235 с.

Розглянуто питання, пов'язані з управлінням охороною праці в галуз аналізом шкідливих та небезпечних виробничих чинників та забезпечену допустимих санітарно-гігієнічних умов праці на підприємствах галузі. Значи увагу приділено питанням електробезпеки та пожежної безпеки.

Посібник відповідає вимогам програми дисципліни «Охорона праці галузі» і призначений для студентів електротехнічних спеціальностей, тако; може бути корисний широкому колу читачів, які цікавляться проблемам охорони праці.00 - 0004_1.jpg

Безпека людини у надзвичайних ситуаціях: Навч. посібник / Б 05 За ред. В.І. Голінька - 4-те вид., перероб. і доп. - Д.: Національний гірничий університет, 2008. - 161 с.

Наведено класифікацію видів надзвичайних ситуацій. Розгляну! причини виникнення та основні заходи, спрямовані на ліквідацію цих ситуації Значну увагу приділено питанням, пов'язаним з прогнозуванням і оцінювання наслідків надзвичайних ситуацій та діяннями населення в екстремальни умовах. Наведено основні способи та прийоми надання першої допомог потерпілим.

Навчальний посібник відповідає вимогам програми курсу "Безпекі життєдіяльності", Він може бути корисним для студентів під час самостійної роботи над лекційним матеріалом та при підготовці до практичних робіт, Я також широкому колу читачів, які цікавляться проблемами безпекі] життєдіяльності в місцях з екологічно небезпечними та шкідливими умовам| проживання.

Скачати

00 - 0008_2.jpg

Пилове навантаження працівників гірничих підприємств при

використанні протипилових респіраторів : моногр. / В.І. Голінько, В.Є. Колесник, С.І. Чеберячко, Ю.І. Чеберячко. - Д.: Національний гірничий університет, 2011. - 149 с.

Присвячено оцінці впливу експлуатаційних властивостей протипилових засобів індивідуального захисту органів дихання на ризик виникнення захворювань, обумовлених пиловим фактором. Докладно розглянуто залежність захисної ефективності протипилових респіраторів від якості фільтрів, часу експлуатації ЗІЗОД, кліматичних умов, які дозволили встановити фактори, що зумовлюють зменшення захисної ефективності протипилових респіраторів. Тим самим обґрунтовано наукове положення, що підвищення ефективності фільтрувальних елементів за рахунок збільшення товщини та щільності фільтрувального матеріалу призводить не тільки до зменшення коефіцієнта проникнення аерозолів, а і до підсмоктування забрудненого повітря через нещільності за смугою обтюрації, що зумовлює екстремальний характер залежності захисної ефективності протипилових респіраторів від указаних параметрів фільтрувального матеріалу.

00 - 0007_1.jpg

Основи охорони праці: навч. посібник . - Д.: Національний гірничий університет, 2010. - 271 с.

В.І. Голінько

Розглянуто загальні законодавчі й організаційно-правові питання санітарно-гігієнічні, технічні та профілактичні заходи та засоби щодо збереження працездатності та здоров'я людини у процесі її трудової діяльності, які складають основу охорони праці в Україні.

Підручник відповідає програмі нормативної дисципліни «Основи охорони праці» і призначений для студентів вищих навчальних закладів усіх спеціальностей.


00 - 0007_2.jpg

Безпека людини у життєвому середовищі: Навч. посібник /

Голінько В.І., Шибка М.В., Безщасний О.В.

За ред. В.І. Голінька - 4-те вид., перероб. і доп. - Д.:

Національний гірничий університет, 2008. - 192 с.

У посібнику розглядаються питання правового регулювання у сфері безпеки життєдіяльності, організації безпечних і нешкідливих умов на виробництві та в місці проживання. Значну увагу приділено теоретичним і психофізіологічним аспектам безпечної життєдіяльності, зокрема описано роль умовних і безумовних рефлексів, аналізаторів, функціонального стану в регуляції безпечної поведінки людини та впливу психофізіологічних факторів праці на життєдіяльність.

Навчальний посібник відповідає вимогам програми курсу "Безпека життєдіяльності". Його можуть використовувати студенти у самостійній роботі над лекційним матеріалом та при підготовці до практичних занять. Посібник може зацікавити широке коло читачів, для яких не байдужі проблеми безпеки життєдіяльності у зв'язку з проживанням у місцях з екологічно небезпечними та шкідливими умовами.


Сервіси

Розклад

Соціальні мережі

Facebook
YouTube

Інформаційне партнерство

Прес-центр
Закон про вищу освіту
© 2006-2024 Інформація про сайт