Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
ОПЦБ одна строка_2.jpg

news3.jpg

01.jpg

На засіданні кафедри охорони праці та цивільної безпеки 09.09.20 року відбулась атестація аспірантів: Гільперта Віталія, Боровицького Олександра, Шинкаренко Сергія, Клімова Даніїла, які презентували власні наробки за минулий навчальний рік. Здобувачі представили короткі презентації про досягнення, які жваво були обговорені викладачами кафедри з метою удосконалення об'єктів дослідження. Відбулась цікава дискусія, де аспіранти відстоювали власні погляди та все ж таки погоджувались з грунтовними зауваженнями до виконаних робіт. Проведення атестації аспіратнів важливий процес, який з одного боку готоує їх до майбутнього захисту, а з іншого дає розуміння про ті проблеми з якими вони зустрачаються на свойому тернистому шляху.

ДОКЛАДНІШЕ У FACEBOOK


2.jpg
Студентський проєкт SMART БЕЗПЕКА

Основні напрямки видавничої діяльності кафедри пов’язані з підготовкою та публікацією в центральних видавництвах та на видавничій базі України наступних видів друкованої продукції:

knigi-kupit-iblog.jpg

підручників та навчальних посібників;

монографій, книг, довідників за результатами наукової діяльності кафедри або спільних робіт з іншими науковими закладами;

спеціалізованих тематичних збірників з актуальних проблем вентиляції та охорони праці на гірничодобувних підприємствах;

biblioteka.jpg

розділів монографій, трактатів, статей в журналах, наукових збірниках, реферативної інформації, депонованих статей, доповідей на конференціях або їх тез тощо з проблем аерології гірничих підприємств, охорони праці, безпечної життєдіяльності людини та методології вищої освіти;

нормативних документів (керівництв, методик, інструкцій, рекомендацій, технічних пропозицій тощо), розроблених співробітниками кафедри або за їх участю при впровадженні ними наукових розробок в галузях суспільного виробництва;

За роки існування кафедри її професорсько-викладацьким складом та в співавторстві з співробітниками інших наукових закладів і підприємств опубліковано біля 50 підручників, навчальних посібників та монографій.

Серед підручників та навчальних посібників минулих років зазначимо:

Абрамов Ф.А. Рудничная аэрогазодинамика. Учебное пособие: ‑ М.: Недра, 1972 ‑ 274 с.

Абрамов Ф.А., Бойко В.А., Долинский В.А. Лабораторный практикум по рудничной вентиляции. Учебное пособие: ‑ М.: Недра, 1966. ‑ 162 с.

Дуганов Г.В., Кухарев В.Н. Вентиляция и кондиционирование воздуха при разработке крутопадающих пластов: / Учебное пособие для горн. вузов. - Харьков: Изд. Харьковского университета, 1965.-265 с.

Милетич А.Ф., Яровой И.М., Бойко В.А. Рудничная и промышленная аэрология: Учебник для вузов. ‑ М: Недра, 1972. ‑ 248 с.

Сьогодні серед видань підручників та навчальних посібників зазначимо:

Смоланов С.О., Голінько В.І., Грядущий Б.А. Основи гірничорятувальної справи ‑ Дніпропетровськ, НГУ, 2002. - 267 с.

Голінько В.І., Шибка М.В., Безщасний О.В. Безпека людини у життєвому середовищі / За редакцією Голінько В.І. - Дніпропетровськ, НГУ, 2004. - 172 с.

Голінько В.І., Алексеєнко С.О. та ін. Безпека людини у надзвичайних ситуаціях / За редакцією Голінько В.І. ‑ Дніпропетровськ, НГУ, 2004. ‑ 128 с.

Голинько В.И., Лебедев Я.Я., Дубей В.В. Охрана труда при роботе с персональными компьютерами. ‑ Днепропетровск, Наука и образование, 2006. –313 с.

Голінько В.І., Чеберячко С.І.Муха О.А. Валеологія. Основні засади здорового способу життя. Навчальний посібник. ‑ Дніпропетровськ, НГУ, 2005. – 130 с.

Наукові напрямки діяльності кафедри за минулі роки відображені в низці монографій та довідників, зокрема:

Абрамов Ф.А., Долинский В.А. и др. Аэродинамическое сопротивление горных выработок и тоннелей метрополитена. ‑ М.: Недра, 1964. – 188 с.

Абрамов Ф.А., Бойко В.А. Автоматизация проветривания шахт. ‑ Киев: Наук. думка, 1967. ‑ 312 с.

Бойко В.А., Кременчуцкий Н.Ф.. Основы теории расчета вентиляции шахт. ‑ М.: Недра, 1978.-280 с.

Абрамов Ф.А., Фельдман Л.П., Святный В.А.. Моделирование динамических процессов рудничной аэрологии. ‑ Киев: Наук. думка, 1981. ‑ 284 с.

Расчет распределения и регулирование расхода воздуха в шахтных вентиляционных сетях / Абрамов Ф.А., Бойко В.А., Тян Р.Б., Швец Г.А. ‑ М.: Недра, 1968 ‑ 221 с.

Абрамов Ф.А., Тян Р.Б., Потемкин В.Я. Расчет вентиляционных сетей шахт и рудников. ‑ М.: Недра, 1978. ‑ 232 с.

Сучасним проблемам охорони праці присвячені монографії:

Ткачук С.П., Перлий В.М., Голинько В.И. Информационное обеспечение системы управления охраной труда. ‑ Киев: “Основа", 1997. – 255 с.

Смоланов С.Н., Голинько В.И., Мартиненко М.С. Изоляционные, вентиляционные и взрывоустойчивые перемычки. – Днепропетровск: Наука и образование, 2002. – 261 с.

Голинько В.И., Котляров А.К., Белоножко В.В. Контроль взрывоопасности горных выработок шахт. – Днепропетровск: Наука и образование, 2004. – 207 с.

Викладачі та науковці кафедри в 1958 р. підготовили тематичний збірник публікацій “Вопросы проветривания шахт (260 с.), а в 1967 та в 1971 роках спільно зі співробітниками ІГТМ АН УРСР ще два збірника “Совершенствование проветривания шахт" загальним обсягом 536 с., які надруковані у видавництві “Надра”. Нині кафедра охорони праці та цивільної безпеки спільно з відділом гірничої аерогазодинаміки ІГТМ АН України започаткували регулярне проведення міжнародної наукової конференції “Проблеми аерології гірничодобувних підприємств”, за результатами проведення якої здійснюється публікація збірників наукових праць.

© 2006-2020 Інформація про сайт