НТУ «Днепровская политехника» — соответствие Времени
публікації.jpg IMG_4088.jpg

Голiнько Василь Іванович

Професор, доктор технічних наук.

Завідувач кафедри аерології та охорони праці.


Видано найменувань інформаційно-методичного забезпечення навчального процесу з грифом НГУ, в тому числі електронних

1. Методичні вказівки і контрольні завдання з дисципліни «Гігієна праці та виробничого середовища» для студентів заочної форми навчання спеціалізації 7.090301.06 Упорядн: В.І.Голінько, О.В.Безщасний, Г.П.Кривцун, С.І.Пугач, В.Ю.Фрундін – Д:НГУ, 2009. – 21с. (Вийшла з друку в 2010 році).

2. Методичні вказівки до лабораторної роботи: «Дослідження апаратури захисту людини та технічних засобів в мережах змінного стуму напругою до 1000В ». (для студентів інституту електроенергетики) / Упоряд.: В.І. Голінько, В.Ю. Фрундін, В.Г. Марченко, Ю.І. Чеберячко, М.Ю. Іконніков – Д.: НГУ, 2010. – 15 с.

3. Голінько В.І., Яворська О.О. Електробезпека Методичні рекомендації та контрольні завдання. Для студентів заочної форми навчання спеціалізації 7.090301.06 – Д.: НГУ, 2010. – 14 с.

4. Методичні вказівки до самостійної роботи «Атестація робочих місць за умоваими праці» з дисципліни «Основи охорони праці», Монітрорінг умов праці» для студентів усіх спеціальностей./ Упорядники Гольнько В.І., Чеберячко С.І., Яворська О.О.// Д.: РВК НГУ. – 2010. – 42 с.

5. Методичні вказівки та контрольні завдання з дис.-ципліни „Аварійно-рятуваль-ні роботи“ (для студентів заочно-дистан-ційної форми навчання ) /:В.І. Голінько, С.О. Алексеєнко, В.Г. Марченко, М.Ю. Іконніков, Ю.Р. Іконніков – Д.: ДВНЗ „НГУ“, 2010. – 24 с.

Видано підручників з грифом НГУ за останні три роки, в тому числі електронних

1. Голінько В.І. Основи охорони праці: Підручник. ‑ Д.: Національний гірничий університет, 2008. – 274 с.

Видано навчальних посібників з грифом НГУ за останні три роки, в тому числі електронних

1. Голінько В.І., Клочков В.Г., Чеберячко С.І. Аналіз умов праці операторів ‑ Д.: НГУ, 2010. – 126 с.

Видано навчальних посібників з грифом МОН за останні три роки

1. Безпека людини у життєвому середовищі:Навч. посібник / В.І.Голінько, М.В. Шибка, О.В. Безщасний; За ред. В.І.Голінька. – Д.: НГУ, 2008. – 191с.

2. Безпека людини у надзвичайних ситуаціях: Навч. посібник / В.I. Голiнько, В.Г. Клочков, В.Ю. Фрундiн та ін.. За ред. В.І. Голінька. – Д.: НГУ, 2008. – 161 с.

Видано підручників з грифом МОН за останні три роки

1. Голінько В.І. Основи охорони праці: Підручник. ‑ Д.: Національний гірничий університет, 2010. – 276 с.

Розроблення навчальних та робочих програм нових дисциплін

Навчальна та робоча програма дисципліни « Промислова вентиляція та кондиціювання повітря»

Видано монографій за останні три роки

1. Голінько В.І. Контроль взрывоопасности среды в горных выработках и оборудовании угольных шахт / Д.: Вид-во «Ліра», 2010.‑ 388 с.

2. Голінько В.І. Чеберячко С.І., Радчук Д.І., Чеберячко Ю.І. Підвищення ефективності протипилових засобів індивідуального захисту органів дихання працюючи / Д.: Наука і освіта, 2010. – 104 с.

3. Геомеханічний моніторинг підземних геотехнічних систем // Анциферов А.В., Скипочка С.І., Голінько В.І. ‑ Донецьк: Вид-во «Ноулідж», 2010 – 253 с.

4. Підвищення ефективності провітрювання марганцевих шахт: Моногр. ./ В.І. Голінько, О.О. Яворська, Я.Я. Лебедєв. – Д.: Національний гірничий університет, 2010. – 93 с. – Рос. мовою.

5. Голінько В.І. Чеберячко С.І., Чеберячко Ю.І. Застосування респіраторів на вугільних і гірничорудних підприємствах. ‑ Д.: Національний гірничий університет, 2008.‑ 99 с.

6. Голінько В.І. Чеберячко С.І., Радчук Д.І., Чеберячко Ю.І. Засоби індивідуального захисту органів дихання. ‑ Д.: Наука і освіта, 2009. – 93 с.

Рецензування авторефератів, монографій, навчальних посібників тощо

1. Булат А.Ф., Скипочка С.И. Метаногенерация в угольных пластах. ‑ Дніпропетровськ: Вид-во «Ліра», 2010 – 328с.

2. Микитчук О.С. Охорона праці в галузі фізичного виховання. ‑ Д.: Видавництво Маковецький Ю.В., 2010. –243 с.

3. Шевченко В.Г. Науково-методичні основи визначення готовності систем «гірники-очисний комплекс» до підвищення безпеки вуглевидобутку.. Авт. Докторської дисертації, Д., ІГТМ – 2010.

4. Євстратенко І.А. Роль підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів у гірничорятувальному підрозділі. Індивідуальне завдання МНС. –К., МНС, 2010. – 129 с.

5. Губенко Н.А.Зниження віброакустичної активності при русі трамваїв". Авт. канд дисертаційної. ‑ Харків, ХДАДТУ, 2010.

Кількість наукових публікацій у вітчизнянихвиданнях, що входять до переліку фахових (статті в журналах, збірниках, колективних монографіях тощо)

1. Голинько В.И. К вопросу об использовании малоинерционных датчиков скорости в системах взрывозащиты // Науковий вісник НГУ. – 2010. ‑ №.2 ‑ С. 29-34.

2. Голинько В.И. Использование малоинерционных датчиков метана в системах автоматического газового контроля // Науковий вісник НГУ. – 2010. ‑ №.4 ‑ С. 68-72.

3. .Голинько В.И. Разработка универсальных широкодиапазонных анализаторов метана // Зб. наук. пр. НГУ. – 2010. – №30. – С. 272-279

4. Голинько В.И., Кузьминов К.В., Лебедев Я.Я., Яворская Е. А. Обоснование основных аэродинамических параметров вентиляционных сооружений марганцевых шахт // Разработка рудных месторождений: Научн.-техн. сб. – Кривой Рог. – 2010. Вып. 93. – С. 210–217.

4. Голинько В.И., ЧеберячкоС.И. Влияние конструкции полумаски одноразовых респираторов на их основные показатели // Металургическая и горнорудная промышленность. – 2010. - №3 – С.132-135

5. Голинько В.И. К вопросу о повышении быстродействия средств автоматического газового контроля // Способы и средства создания безопасных и здоровых условий труда в угольных шахтах: Сб. научн. тр., Выпуск 28. – Макеевка-Донбасс: МакНИИ. – 2010. – С. 301-314.

6. Голінько В.І., Яворська О.О., Лебедєв Я.Я. К вопросу обоснования рациональных параметров элементов вентиляционных сетей марганцевых шахт / Зб. наук. праць НГУ № 32, 2009. –Д.: НГУ, 2009. – с. 19-24.

Кількість наукових публікацій у вітчизняних виданнях, що не входять до переліку фахових (статті в журналах, збірниках, колективних монографіях тощо)

5. Голінько В.І., Чеберячко Ю.І., Радчук Д.І., Чеберячко С.І. Розрахунок пилового навантаження працівників гірничих підприємств з урахуванням типу протипилового респіратора // Технополис №3(159) 2010 – С. 37-39

6. Голинько В.И. Фрундин В.Е. Почему в Украине электрический так часто убивает? // Технополис №1(157) 2010 – С. 53-55.

Кількість доповідей, що зроблено в Україні на наукових конференціях, симпозіумах, форумах, семінарах, з публікацією тез

1. Голинько В.И. Улучшение динамических характеристик термокаталитических анализаторов метана // Міжн. конф. «Форум гірників-2010». – Д.: Національний гірничий університет, 2009. – С. 226-234.

2. Голинько В.И., Лебедев Я.Я., Новикова Е.А. Определение концентрации пыли с учетом дисперсности частиц, образовавшихся при добыче и транспортировке угля // Міжн. конф. «Форум гірників-2010». – Д.: Національний гірничий університет, 2009. – С. 208-218.

3. Голінько В.І., Яворська О.О., Лебедєв Я.Я. Обоснование схем вентиляции для проветривания марганцевых шахт / Зб. наук. праць Міжн. наук.-практ. конференція "Школа підземної розробки", 12-18 вересня 2010 р., Дніпропетровськ, НГУ С. 296-311.

4. Голинько В.И., Лебедев Я.Я., Новикова Е.А. Анализ процесса пылеобразования при добыче и транспортировке полезных ископаемых./ Зб. наук. праць . Міжн. наук.-практ. конференція "Школа підземної розробки". – 2010. – С. 126 – 135.

Кількість отриманих патентів на винахід

Пат. України. 90283, МПК Е 21 F 1/00. Шахтний регулятор витрати повітря./ Голінько В.І., Колесник В.Є., Артюшенко Т.О., Іщенко О.С. (Україна). -№ а2007 05809; Заявл.24.05.07.; Надр. 26.04.2010, Бюл. №8. -8 с.

Кількість документів (свідоцтв, сертифікатів тощо) щодо проходження підвищення кваліфікації

Посвідчення про навчання та перевірку знань з питань охорони праці (Держгірпромнагляд України, з 12.04.10 до 23.04.10, згідно НПАОП 0.00-4.12-05 “Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці”)

Кількість доповідей, що зроблено за кордоном на наукових конференціях, симпозіумах, форумах, семінарах, з публікацією тез

1. Голинько В.И. Влияние водяных паров на взрывчатые свойства метано-воздуш-ных смесей // Матер. ХХII межд. науч.-практ. конф. “Актуальные прблемы пожарной безопасности». Ч.1. – Москва: ВНИИПО, 2010. – С. 149-151

Кількість публікацій у зарубіжних виданнях

1. Голинько В.И. Влияние водяных паров на взрывчатые свойства метано-воздушных смесей // Пожаровзрывобезопасность – 2010. – №12 ‑ С. 29-32

2. V.I. Golinko, S.I. Cheberiachko, V.E. Kolesnik Protective Efficiency Of Filtering Respirators //Scientific Reports On Resource Issues – 2010. – Volume 1. p.473-475

Кількість опублікованих наукових статей у фахових виданнях, що входять до міжнародних наукометричних баз даних

1. V. Golinko, S. Cheberiachko & Y. Cheberiachko Effect Of Design Of Half – Mask Respirators On Their Key Qualities // New Techniques And Technologies In Mining School Of Unederground Mining 2010 P. 151-155

Алексеенко С.А. 02.04.2012г..jpg

Алексеєнко Сергій Олександрович

доцент, кандидат технічних наук.

1. Шайхлісламова І.А. Способи і засоби кондиціонування рудникового повітря без застосу-вання холодильних машин / І.А. Шайхлісламова, С.О. Алексеєнко // Геотехнічна механіка: міжвід. зб. наук. праць. – Дніпропетровськ: ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова НАН України, 2010. – Вип.90. – С.184-189.

Запропоновані нові енергозберігаючі і ефективні способи і засоби кондиціонування руд-никового повітря, які дозволяють поліпшити, а в деяких випадках нормалізувати кліматичні умови в гірничих виробках глибоких шахт і рудників.

2. Булгаков Ю.Ф. Спосіб виявлення признаків потенційних аварійних ситуацій і аварій у ву-гільних шахтах / Ю.Ф. Булгаков, С.О. Алексеєнко, В.І. Муравейник, І.А. Шайхлісламова. Вісті Донецького гірничого інституту. Всеукраїнський науково технічний журнал гірничого профілю, Донецьк, 2010, №2 – С. 83-89.

Наведено аналіз аварійності і травматизму на шахтах України за 2000 -2009 роки. Роз-роблено спосіб і технологію дистанційного тестування стану системи «гірський масив-виробки» і виявлення аварійних ситуацій в шахтах. Запропонований спосіб може знайти за-стосування при дослідженнях аварійності різних підземних споруд.

3. Шайхлісламова І.А. Раціональні технічні рішення щодо поліпшення теплових умов на ро-бочих місцях глибоких шахт / І.А.Шайхлісламова, С.О. Алексеєнко, В.І. Муравейник, Ю.Ф. Булгаков // Форум гірників – 2010: матеріали міжнародної конференції. – Дніпропетровськ: Національний гірничий університет, 2010. – С. 239-246.

Розглянуті принципові основи заходів щодо поліпшення мікроклимату на виїмкових діль-ницях. Запропоновані раціональні технічні рішення і напрямки по реалізації комплексного підходу в регулюванні мікроклімату на робочих місцях глибоких шахт без застосування хо-лодильних машин.

4. Алексеєнко С.О. Установка для рятування людей при аваріях в гірничих виробках шахт і рудників. Актуальні проблеми пожежної безпеки: матеріали ХХІІ міжнародної наук.- практ. конф. Ч.2, М.: ВНДІПО, 2010, С.140-143.

Запропонована багатофункціональна установка «Евакуатор» для рятування гірників і ведення аварійно-рятувальних робіт при аваріях в виробках виїмкової дільниці і підготовчих тупикових виробках шахт і рудників.

5. Алексеєнко С.О. Удосконалення системи протиаварійного захисту шахт і рудників. Акту-альні проблеми пожежної безпеки: матеріали ХХІІ міжнародної наук.- практ. конф. Ч.2, М.: ВНДІПО, 2010, С.143-146.

Запропоновано новий квантово-інформаційний спосіб прогнозування аварійних ситуацій і аварій в підземних гірничих виробках, який дозволяє завчасно визначити місце і час виник-нення аварійної ситуації або аварії в шахтах і рудниках.

6. Онопчук Б.Н. Основи наукових досліджень в геомеханіці: монографія /Б.Н. Онопчук, С.В. Подкопаєв, І.Ф. Марійчук, С.О. Алексеєнко та ін. – Донецьк: Вид «Ноулідж» (донецьке від-ділення), 2011. – 199 с.

Викладено методологію і методи наукових досліджень. Наведено загальні відомості щодо науки, методи обгрунтування теми, формулювання мети і завдань досліджень, мето-ди теоретичних і експериментальних досліджень, засоби і способи вимірювання, аналізу і обробки данних експериментів, методи визначення адекватності результатів теоретичних досліджень, вимоги до оформлення наукових звітів, статей, доповідей, рефератів, анотацій і патентів, методи впровадження і розрахунків економічної ефективності при виконанні і впровадженні результатів наукових досліджень. Монографія може быти корисной для аспірантів, магістрів і наукових співробітників при виконанні наукових досліджень.

7. Голінько В.І. Аварійно-рятувальні роботи в шахтах / В.І. Голінько, С.О. Алексеєнко, І.М. Смоланов.: навчальний посібник. – Дніпропетровськ: «Ліра» ЛТД. – 2011. – 480 с.

Розглянуто питання правового регулювання, організації і управління аварійно-рятувальними роботами, причини, особливості виникнення і протікання різних видів аварій, тактика і технологія ведення аварійно-рятувальних робіт, рятування людей при аваріях в гірничих виробках і медичне забезпечення аварійно-рятувальних робіт. Посібник відповідає програмі курсу „Аварійно-рятувальні роботи“ для студентів спеціальності – „Розробка ро-довищ корисних копалин“, спеціалізації – „Охорона праці в гірничому виробництві“ і може бути корисним при підготовці і підвищенні кваліфікації командного складу і спеціалістів гір-ничорятувальних служб, а також є корисним усім студентам, які навчаються по напрямку „Гірнича справа“, рядовому и командному складу гірничорятувальних служб, членам допо-міжних гірничорятувальних команд, інженерно-технічним робітникам гірничих виробництв.

8. Голінько В.І. Практикум з охорони праці. [Текст]: навч. посібник /В.І. Голінько, С.І. Чебе-рячко; за ред. В.І. Голінька. – Д.: Національний гірничий університет, 2011. – 270с. (Розділи: 7,8,15).

Розглянуто питання пов язані з управлінням охороною праці у виробничих умовах, за-безпеченням правового й соціального захисту працюючих, допустимих санітарно-гігієничних умов праці та із створенням безпечних умов праці. Посібник за змістом відповідає програ-мам нормативних дисциплін «Основи охорони праці» та «Охорона праці в галузі» і призначе-ний для студентів усіх спеціальностей при підготовці й виконанні практичних робіт із за-значених дисциплін та самостійної роботі, також може бути корисний широкому колу чи-тачів, які цікавляться питаннями охорони праці.

9. Алексеєнко С.О. Установка для рятування людей при аваріях на виїмкових дільницях шахт и рудників / С.О. Алексеєнко, Ю.Ф. Булгаков, І.А. Шайхлісламова // Засоби рятування. Протипожежний захист-2011, М.: Видавницький дім ВДПО, 2011. – С. 66-68.

Розроблено і запропоновано нове технічне рішення установки для рятування людей при аваріях на виїмкових дільницях і безпечного ведення аварійно-рятувальних робіт (АРР) гір-ничорятувальниками, яка забезпечує: оперативну евакуацію людей із небезпечних зон при пожежах, вибухах газу і обваленнях в виробках; захист гірників від впливу надвисоких тем-ператур і токсичних газів при пожежах і вибухах в виробках; оперативну і безпечну доста-вку гірничорятувальників і гірничорятувального оснащення в аварійну зону і надання опера-тивної допомоги працюючим, які знаходяться у аварійній зоні при наявності обвалень в ви-робках, по яким розташовано евакуатор; можливість рятування людей незалежно від ста-дії проходки виробки і виду робіт у ній. Створення і впровадження на шахтах і рудниках установки «Евакуатор» забезпечить підвищення ефективності рятування людей і безпечно-го проведення АРР при аваріях і аварійних ситуаціях на виїмкових дільницях і в підготовчих тупикових виробках.

10. Алексеєнко С.О. Проблеми нормалізації теплових умов в лавах глибоких шахт і шляхи їх вирішення / С.О. Алексеєнко, І.А. Шайхлісламова. Сучасні проблеми холодильної техніки і технології / Збірник тез докладів 7-ої Міжнародної науково-технічної конференції, Одеса, 14-16 вересня 2011 року, - Одеса, видавн. ОДАХ, 2011. – С.161-166.

Запропоновано новий енергозберігаючий спосіб регулювання атмосферних умов в лавах глибоких шахт шляхом багатофакторної газогідродинамічної та волого-теплової обробки вугільного масиву і вентиляційного потоку повітря шляхом системи наскрізних свердловин, пробурених у масиві похило до лінії очисного вибою між вентиляційним і транспортним штреками, що забезпечує комплексне регулювання атмосферних умов в лавах по газовому, пиловому і тепловому факторам і, у цілому, підвищує рівень безпеки праці гірників.

11. Шайхлісламова І.А. Система охолодження рудникового повітря в глибоких шахтах /І.А. Шайхлісламова, С.О. Алексеєнко // Школа підземної розробки: матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції, Гаспра, АР Крим санаторій «Парус», 02-08.10.2011. – С.105-109.

Представлено систему охолодження рудникового повітря, що включає: спосіб и уста-новку для регулювання теплового режиму очисних вибоїв глибоких шахт шляхом перерозпо-ділу волого-теплового потенціалу повітря і установку для теплової релаксації організму гір-ників. Запропонована система може бути використана в шахтах, де мають місце неприпу-стумо високі температури повітря в очистних і підготовчих робочих вибоях і відносно ни-зькі температури – у виробках пристовбурних дворів повітроподавльних стовбурів.

IMG_4144.jpg

Шайхлісламова Ірина Анатоліївна

доцент, кандидат технічних наук.

2010 рік


1. Шайхлісламова І.А. К вопросу расчета коэффициента нестационарного теплообмена Науковий вісник НГУ, №9, 2010.- С. 109-111.
На основі теоретичних досліджень методів теплових розрахунків і аналізі нестаціонарних термодинамічних процесів в гірських виробках, ускладнених дією різних джерел і стоків тепла і вологи, викладено нове обгрунтування розрахунку коефіцієнта нестаціонарного теплообміну між гірським масивом і вентиляційним струменем. Виявлено, що коефіцієнт нестаціонарного теплообміну не залежить від чисел Біо > 5 і визначається лише критерієм Фур'є.

2. Рациональные технические решения по улучшению тепловых условий на рабочих местах глубоких шахт Шайхлисламова И.А., Алексеенко С.А., Муравейник В.І., Матеріали міжнародної конференції «Форум гірників – 2010».- Д.: Національний гірничий університет, 2010.- С.239-246.
Розглянуті принципові основи заходів щодо поліпшення мікроклімату на виємкових ділянках. Приведені перспективні технічні рішення і напрям по реалізації комплексного підходу в регулюванні мікроклімату на робочих місцях глибоких шахт.

3. Способ выявления признаков потенциальных аварийных ситуаций в угольных шахтах / Булгаков Ю.Ф., Алексеенко С.А., Муравейник В.И., Шайхлисламова И.А. - Вісті Донецького гірничого інституту. Всеукраїнський науково-технічний журнал гірничого профілю. – Донецьк: ДонНТУ, 2010.– № 2.– С. 85-90.
Приведений аналіз аварійності і травматизму на шахтах України за період 2000-2009 років. Розроблений спосіб і технологія дистанційного тестування стану системи «гірський масив-вироблення» і виявлення аварійних ситуацій в шахтах. Запропонований спосіб може бути здійснений при дослідженні аварійності будь-яких підземних споруд.

4. Способы и средства кондиционирования рудничного воздуха без применения холодильных машин Шайхлисламова И.А., Алексеенко С.А. Геотехнічна механіка: Міжвід. зб. наук. праць / Ін-т Геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова НАН України.-Дніпропетровськ, 2010. – Вип. 90. С.184-189.
Запропоновані принципово нові енергозбережні і безпечні способи і засоби кондиціонування повітря, які дозволять поліпшити, а в деяких випадках нормалізувати кліматичні умови в гірничих виробках глибоких шахт і копалень.

2011 рік

1. Шайхлисламова И.А. Функциональные связи термодинамических параметров рудничного воздуха / И.А. Шайхлисламова. – Геотехнічна механіка: Міжвід. зб. наук. праць / Ін-т Геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова НАН України.-Дніпропетровськ, 2011. – Вип. 92. С.212-217.

Запропонована нова система функціональних зв'язків термодинамічних параметрів рудникового повітря, що дозволило пов'язати вологовміст, ентальпію і ентропію повітря з двома незалежними змінними, що спрощує розрахунки складних термодинамічних процесів при вирішенні завдань гірничої теплофізики, рудникової вентиляції і кондиціонування рудникового повітря в глибоких шахтах.

2. Шайхлисламова, И.А. Тепловое излучение в выработках глубоких шахт [Текст] / И.А. Шайхлисламова, В.И. Муравейник; Геотехнічна механіка: Міжвід. зб. наук. праць / Ін-т Геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова НАН України. – Дніпропетровськ, 2011. – Вип. 92. С.155-159.

Запропоновано для характеристики теплового випромінювання у виробках глибоких шахт використовувати наступні показники: інтегральна випромінювальна здатність (qи) і наведена радіаційна температура (tR). Визначено значення цих показників, виявлено фактори, що впливають на динаміку теплового випромінювання, зроблено висновок про доцільність застосування в гарячих вибоях установок радіаційного охолодження.

3. Муравейник В.И. Графо-аналитический метод решения термодинамических задач рудничной аэрологии / Муравейник В.И., Шайхлисламова И.А. – Д.: Науковий вісник Державного ВНЗ «НГУ», 2011. – №3. – С. 84-88.

Запропонований графо- аналітичний метод визначення термодинамічних параметрів і розрахунку процесів тепловологісної обробки рудникового повітря в шахтних кондиціонерах при змінному барометричному тиску. Метод заснований на виключенні потрійних залежностей окремих змінних введенням додаткових функцій, що мають функціональні зв'язки лише з двома незалежними змінними, що дає можливість забезпечити наочне графічне зображення всіх основних термодинамічних процесів вологого повітря при змінному барометричному тиску.

4. Шайхлисламова И.А., к.т.н., доцент, Лисовицкий А.Ю. студент гр. ГИ-07-10 Санитарно-гигиеническое нормирование микроклимата угольных шахт. II научно-техническая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых "Наукова весна - 2011" Д.: НГУ. 2011.

Розглянуті вимоги до нормованих параметрів атмосферних умов в гірських виробках.

5. The system of the air cooling of deep mines I.A. Shayhlislamova, S.A. Alekseenko: материалы V междунар. Науч.-практ. Конфер., 02 октября 2011 г., Гаспра, АР Крым/ отв. ред. Ковалевская И.А., 2011. – С. 105-109.

Представлена система охолоджування повітря, що включає: спосіб і установка для регулювання теплового режиму очисних вибоїв глибоких шахт шляхом перерозподілу тепловологісного потенціалу рудникового повітря і установку для теплової релаксації організму гірників. Запропонована система може бути використана в шахтах, де спостерігаються недопустимо високі температури повітря в очисних і підготовчих робочих вибоях і відносно низькі – у виробках приствольних дворів повітряподавальних стволів.

6. Алексеенко С.А. Установка для спасения людей при авариях на выемочных участках шахт и рудников / С.А. Алексеенко, Ю.Ф. Булгаков, И.А. Шайхлисламова. – М.: Издательский дом ВДПО. Журн.- катал. Средства спасения. Противопожарная защита.– 2011. - № 11. – С.66-68.

Запропонована багатофункціональна установка «Евакуатор» для рятування гірників і ведення аварійно-рятувальних робіт при аваріях в виробках виїмкової дільниці і підготовчих тупикових виробках шахт і рудників.

7. Алексеенко С.А. Проблемы нормализации тепловых условий в лавах глубоких шахт и пути их решения / С.А. Алексеенко, И.А. Шайхлисламова. – Одеcька державна академія холоду. 7-а Міжнародна науково-технічна конференція. 14-16 вересня 2011р.

Запропонований спосіб нормалізації атмосферних умов в лаві на основі принципу ступінчастого підсвіження вентиляційного струменя.

8. Практикум з охорони праці [Текст]: навч. посібник /В.І. Голінько, С.І. Чеберячко. за ред. В.І. Голінько – Д.: Національний гірничий університет, 2011.- 270 с.

9. Методичні вказівки до самостійної роботи «Вивчення нормативно-правових актів з дисципліни «Кондиціонування рудникового повітря» (для студентів технічних спеціальностей усіх форм навчання) /Упоряд.: І.А. Шайхлісламова, Г.П. Кривцун – Д.: Національний гірничий університет, 2011. – 63 с.

10. Методичні вказівки до практичного заняття «Дослідження процесів зміни стану вологого повітря та їх побудування на І-d діаграмі» з дисципліни «Кондиціонування рудникового повітря» (для студентів технічних спеціальностей усіх форм навчання) /Упоряд.: С.О. Алексеєнко, І.А. Шайхлісламова. – Д.: Національний гірничий університет, 2011. – 15 с.

12. Основы кондиционирования рудничного воздуха [Текст]: учеб. пособие / И.А. Шайхлисламова – Д.: Национальный горный университет, 2011.- 125с.

Розглянуто термодинамічні параметри рудничного повітря, сучасне уявлення про тепловий взаємодії людини з навколишнім середовищем і тепловому режимі шахт, технологічні основи кондиціонування повітря, основи технології одержання холоду, способи і засоби регулювання теплового режиму глибоких шахт, приклади розрахунків та питання для самоконтролю.

Представлена система охолодження повітря, що включає: спосіб і установку для регулювання теплового режиму очисних вибоїв глибоких шахт шляхом перерозподілу тепловлажностного потенціалу рудничного повітря і установку для теплової релаксації організму гірників. Запропонована система може бути використана в шахтах, де спостерігаються неприпустимо високі температури повітря в очисних і підготовчих вибоях робітників і відносно низькі - у виробках приствольних дворів повітроподавальних стовбурів.

IMG_4145.jpg

Артюшенко Тетяна Олександрівна

асистент

1. Голінько В.І., Шибка М.В., Іконніков М.Ю., Артюшенко Т.О. Розробка способу провітрювання й відводу метану з виробки, що погашається на виїмковій дільниці вугільної шахти. / Матеріали міжнародної конференції «Форум гірників-2009». –Д.: Національний гірничий університет, 2009.

2. В.Голінько, М.Шибка, М.Іконніков, Т.Артюшенко. Розробка способу провітрювання й відводу метану з виробки, що погашається на виїмковій дільниці вугільної шахти. / Технополис, 2009-№12 –С.15-18.

3. Колесник В.Е., Артюшенко Т.А., Ищенко А.С. Совершенствование конструкции шахтного регулятора расхода воздуха парашютного типа. / Матеріали міжнародної конференції «Форум гірників-2009». –Д.: Національний гірничий університет, 2009.

© 2006-2019 Інформація про сайт