НТУ «Днепровская политехника» — соответствие Времени

00 - 0005_2.jpgАварийно-спасательные работы в шахтах: Учебное пособие.

Голинько В.И., Алексеенко С.А., Смоланов И.Н.

Рассмотрены вопросы правового регулирования, организации и управления аварийно-спасательными работами, причины, особенности возникновения и протекания различных видов аварий, тактика и технология ведения аварийно-спасательных работ, спасение людей при авариях в горных выработках и медицинское обеспечение аварийно-спасательных работ.

Пособие соответствует программе курса «Аварийно-спасательные работы» для студентов специальности «Разработка месторождений и добыча полезных ископаемых (подземная разработка)», специализации «Охрана труда в горном производстве» и может быть использовано при подготовке и повышении квалификации командного состава и специалистов горно­спасательных служб, членов вспомогательных горноспасательных команд и инженерно-технических работников горных предприятий, а также студентов других специальностей, обучающихся по направлению «Горное дело».

00 - 0003_2.jpgМоніторинг умов праці: навч. посібник / В.І. Голінько, С.І. Чеберячко, М.В. Шибка, О.О. Яворська. - Д.: Національний гірничий університет, 2011. - 230 с.

Розглянуто показники важкості та напруженості трудового процесу. Наведено класифікацію робіт в промисловості та гігієнічну класифікацію праці. Дано характеристику основних шкідливих чинників виробничого середовища, що впливають на умови праці. Наведено вимоги нормативно-прапових актів до умов праці та заходи з їх поліпшення за факторами виробничого середовища. Викладено методику ергономічного аналізу умов праці та атестації робочих місць за умовами праці.

Призначений для студентів спеціальності «Розробка родовищ та видобування корисних копалин», спеціалізації «Охорона праці в гірничому виробництві» і за змістом відповідає програмі дисципліни «Моніторинг умов праці». Може бути корисним студентам інших спеціальностей при самостійній роботі з дисциплін «Основи охорони праці» та «Охорона праці в галузі», а також широкому колу читачів, які цікавляться питаннями щодо поліпшення умов праці на робочому місці.

00 - 0003_1.jpgОхорона праці в галузі електротехніки та електромеханіки.

навч. посібник / В.І. Голінько, В.Ю. Фрувдін; за ред. В.І. Голінька. - Д Національний гірничий університет, 2011. - 235 с.

Розглянуто питання, пов'язані з управлінням охороною праці в галуз аналізом шкідливих та небезпечних виробничих чинників та забезпечену допустимих санітарно-гігієнічних умов праці на підприємствах галузі. Значи увагу приділено питанням електробезпеки та пожежної безпеки.

Посібник відповідає вимогам програми дисципліни «Охорона праці галузі» і призначений для студентів електротехнічних спеціальностей, тако; може бути корисний широкому колу читачів, які цікавляться проблемам охорони праці.00 - 0004_2.jpgОхрана труда при работе с персональными компьютерами.

В.И. Голинько, Я.Я. Лебедев, В.В. Дубей.

Днепропетровск: Наука и образование. 2006. - 313 с.

Изложены основные сведения по правовым, оргашшционно- техническим, санитарно-гигиеническим. а также профилактическим мероприятиям и средствам, направленным на сохранение здоровья и трудоспособности работников в отраслях использующих информационные технологии. Приведена характеристика условий труда, рассмотрены факторы, влияющие на функциональное состояние работников. Изложены основные требования законодательных и нормативно-правовых актов по охране труда при работе с персональными компьютерами. Сформулированы рекомендации по применению технических средств и осуществлению санигарно- оздоровигельных мероприятий, направленных на сохранение здоровья и повышение трудоспособности работников использующих персональные компьютеры.

Книга предназначена для пользователей компьютеров (профессионалов и непрофессионалов), преподавателей, специалистов в области охраны труда, а также руководителей и инженерно-технических работников. Она может бьггь полезной студентам всех специальностей использующих информационные технологии.

00 - 0004_1.jpgБезпека людини у надзвичайних ситуаціях: Навч. посібник / Б 05 За ред. В.І. Голінька - 4-те вид., перероб. і доп. - Д.: Національний гірничий університет, 2008. - 161 с.

Наведено класифікацію видів надзвичайних ситуацій. Розгляну! причини виникнення та основні заходи, спрямовані на ліквідацію цих ситуації Значну увагу приділено питанням, пов'язаним з прогнозуванням і оцінювання наслідків надзвичайних ситуацій та діяннями населення в екстремальни умовах. Наведено основні способи та прийоми надання першої допомог потерпілим.

Навчальний посібник відповідає вимогам програми курсу "Безпекі життєдіяльності", Він може бути корисним для студентів під час самостійної роботи над лекційним матеріалом та при підготовці до практичних робіт, Я також широкому колу читачів, які цікавляться проблемами безпекі] життєдіяльності в місцях з екологічно небезпечними та шкідливими умовам| проживання.

00 - 0008_2.jpgПилове навантаження працівників гірничих підприємств при

використанні протипилових респіраторів : моногр. / В.І. Голінько, В.Є. Колесник, С.І. Чеберячко, Ю.І. Чеберячко. - Д.: Національний гірничий університет, 2011. - 149 с.

Присвячено оцінці впливу експлуатаційних властивостей протипилових засобів індивідуального захисту органів дихання на ризик виникнення захворювань, обумовлених пиловим фактором. Докладно розглянуто залежність захисної ефективності протипилових респіраторів від якості фільтрів, часу експлуатації ЗІЗОД, кліматичних умов, які дозволили встановити фактори, що зумовлюють зменшення захисної ефективності протипилових респіраторів. Тим самим обґрунтовано наукове положення, що підвищення ефективності фільтрувальних елементів за рахунок збільшення товщини та щільності фільтрувального матеріалу призводить не тільки до зменшення коефіцієнта проникнення аерозолів, а і до підсмоктування забрудненого повітря через нещільності за смугою обтюрації, що зумовлює екстремальний характер залежності захисної ефективності протипилових респіраторів від указаних параметрів фільтрувального матеріалу.

00 - 0007_1.jpgОснови охорони праці: навч. посібник . - Д.: Національний гірничий університет, 2010. - 271 с.

В.І. Голінько

Розглянуто загальні законодавчі й організаційно-правові питання санітарно-гігієнічні, технічні та профілактичні заходи та засоби щодо збереження працездатності та здоров'я людини у процесі її трудової діяльності, які складають основу охорони праці в Україні.

Підручник відповідає програмі нормативної дисципліни «Основи охорони праці» і призначений для студентів вищих навчальних закладів усіх спеціальностей.00 - 0007_2.jpgБезпека людини у життєвому середовищі: Навч. посібник /

Голінько В.І., Шибка М.В., Безщасний О.В.

За ред. В.І. Голінька - 4-те вид., перероб. і доп. - Д.:

Національний гірничий університет, 2008. - 192 с.

У посібнику розглядаються питання правового регулювання у сфері безпеки життєдіяльності, організації безпечних і нешкідливих умов на виробництві та в місці проживання. Значну увагу приділено теоретичним і психофізіологічним аспектам безпечної життєдіяльності, зокрема описано роль умовних і безумовних рефлексів, аналізаторів, функціонального стану в регуляції безпечної поведінки людини та впливу психофізіологічних факторів праці на життєдіяльність.

Навчальний посібник відповідає вимогам програми курсу "Безпека життєдіяльності". Його можуть використовувати студенти у самостійній роботі над лекційним матеріалом та при підготовці до практичних занять. Посібник може зацікавити широке коло читачів, для яких не байдужі проблеми безпеки життєдіяльності у зв'язку з проживанням у місцях з екологічно небезпечними та шкідливими умовами.

010021 - 0001_2.jpgБезпека людини у життєвому середовищі 2004

Навч. посібник / В.І.Голінько, Г 04 М.В.Шибка, О.В.Безщасний; За ред. В.І.Голінька

Розглянуті питання правового регулювання в сфері безпеки життєдіяльності, організації безпечних та нешкідливих умов на виробництві та в місці проживання. Значну увагу приділено теоретичним та психофізіологічним аспектам безпечної життєдіяльності, в тому числі ролі умовних і безумовних рефлексів, аналізаторів, функціонального стану людини в регуляції безпечної поведінки людини та впливу психофізіологічних факторів праці на життєдіяльні сть. Навчальний посібник відповідає вимогам програми курсу “Безпека життєдіяльності”. Він може бути корисним студентам при самостійній роботі над лекційним матеріалом та при підготовці до практичних робіт, а також цікавим широкому колу читачів, які інтересуються проблемами безпеки життєдіяльності і мешкають в місцях з екологічно небезпечними та шкідливими умовами проживання.


010021 - 0001_1.jpgПідвищення ефективності провітрювання марганцевих шахт 2010

В.І. Голінько, О.О. Яворська, Я.Я. Лебедєв.

Монографія присвячена питанням встановлення закономірностей процесу витоків повітря через вентиляційні споруди та за довжиною паралельних виробок і розробці на їх основі способів і засобів, що підвищують ефективність провітрювання марганцевих шахт Нікопольського басейну. У результаті проведених досліджень обґрунтовані аеродинамічні параметри та конструкція засобів для зниження втрат повітря в шахтній вентиляційній системі, що забезпечують підвищення ефективності функціонування вентиляційних систем марганцевих шахт. Для студентів, інженерно-технічних працівників, співробітників вищих навчальних закладів, науково-дослідних інститутів та проектних організацій гірничодобувної промисловості.


© 2006-2020 Інформація про сайт